alt

П О С Т А Н О В А

від 20 травня 2009 р. N 490

Київ

 

  Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку,перепідготовку і підвищення кваліфікації водіївтранспортних засобів,та атестації їхспеціалістів

 

 Відповідно до  статті  15  Закону  України "Про дорожній рух"

( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України  постановляє:

 

1. Затвердити  Порядок  державної  акредитації  закладів,  що проводять  підготовку,  перепідготовку  і  підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів,  та  атестації  їх  спеціалістів,  що додається.

  2. Міністерству внутрішніх справ привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

 

Прем'єр-міністр України                                          Ю.ТИМОШЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 травня 2009 р. № 490

 

 

ПОРЯДОК

державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів

 

 Загальна частина

1. Цей  Порядок  визначає  процедуру  державної   акредитації закладів   незалежно   від   форми   власності,  що  проводитимуть підготовку, перепід-готовку  і  підвищення   кваліфікації   водіїв транспортних   засобів   (далі   -   заклад),   та   атестації  їх спеціалістів.

2. Державна   акредитація   закладу   та    атестація    його спеціалістів, яка проводиться Державтоінспекцією не рідше ніж один раз  на  п'ять  років,  є  основною  формою  державного   контролю діяльності закладу.

3. Інформація     про    акредитовані    заклади    вноситься

Державтоінспекцією до реєстру,  порядок ведення  якого  встановлює МВС.

4. Основним завданням державної акредитації є визначення:

стану матеріально-технічної бази закладу;рівня організації та проведення підготовки,  перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - водії)і професійного рівня спеціалістів.

5. Підготовка,   перепідготовка   і  підвищення  кваліфікації водіїв про-водиться спеціалістами закладу, що пройшли атестацію  у встановленому порядку.

6. Перелік  вимог  до закладу та кваліфікаційні  вимоги до спеціалістів   визначаються   спільним    наказом   МВС, МОН,Мінтрансзв'язку та Мінпраці.

Державна акредитація закладу

7. Державна  акредитація закладу проводиться комісією,  склад якої  приз-начається  Департаментом  Державтоінспекції.До  складу акредитаційної комісії  залучаються представники Мінтрансзв'язку,МОН та Мінпраці.  Положення про акредитаційну  комісію  затверджує МВС.

8. Для державної акредитації заклад подає Департаментові Державтоінспекції:

1) заяву;

2) витяг з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та фізичних осіб - підприємців;

3) сертифікат  про  державну  акредитацію (у разі проходження чергової акредитації);

4) засвідчені в установленому порядку  копії  документів,  що підтверд-жують   право   закладу   на   користування  транспортними засобами,  примі-щеннями та земельними  ділянками  для  підготовки,перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

5) відомості про склад спеціалістів закладу, копії документів про їх ос-віту,  кваліфікацію,  атестацію,  а також  відомості  про матеріально-технічну базу закладу;

6) робочі  програми  і  плани з підготовки,  перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

7) погоджені з відповідним органом  місцевого  самоврядування та управ-лінням (відділом) Державтоінспекції маршрути з практичного керування тран-спортним засобом;

8) затверджений   начальником    реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції за місцезнаходженням закладу висновок про  матеріально-технічну  базу  закладу   та   її   відповідність визначеним вимогам.

9. За  результатами  аналізу  поданих  відповідно до пункту 8 цього Порядку документів акредитаційна комісія приймає в  місячний строк з дня їх реєстрації рішення про державну акредитацію закладу або про  відмову  в  його акредита-ції.  Акредитованому  закладові видається  сертифікат  за  зразком згідно з додатком 1 протягом 10 днів з дня прийняття рішення або вмотивована відмова в акредитації у письмовій формі.

Строк дії  сертифіката  про  державну  акредитацію  становить п'ять років.

10. У сертифікаті про державну акредитацію зазначаються  крім інших   відо-мостей   дані  про  максимальну  кількість  одночасної підготовки  водіїв  за  категоріями  транспортних  засобів.   Така кількість      визначається      з     урахуванням     можливостей матеріально-технічної бази закладу та чисельності його атестованих спеціалістів.

11. Інформація    про   видані   сертифікати   вноситься   до електронної бази даних Державтоінспекції.

12. Бланки сертифіката виготовляються на замовлення МВС.

13. Рішення про відмову в державній акредитації закладу приймається у разі, коли:

стан його матеріально-технічної    бази   та   чисельність спеціалістів не дають змогу виконати робочі  програми  і  плани  з підготовки, перепід-готовки і підвищення кваліфікації водіїв;

у поданих для  державної  акредитації  документах  виявлено недостовірні відомості.

Рішення про відмову в державній акредитації закладу може бути оскаржено до МВС протягом місяця з дня його прийняття.

14. Акредитований  заклад  реєструється протягом місяця після отримання сертифіката  в  реєстраційно-екзаменаційному  підрозділі Державтоінспекції за місцезнаходженням закладу.

15. У  разі  виявлення  під  час перевірки,  що проводиться у встановленому законодавством порядку,  порушення вимог до закладу,дія  сертифіката  про державну акредитацію тимчасово припиняється.Якщо  в  установлений  строк  не  усунено   недоліки,   сертифікат анулюється   на  підставі  обґрунтованого  рішення  акредитаційної комісії.

16. За проведення державної акредитації закладу  справляється плата в розмірі, встановленому МВС за погодженням з Мінфіном.

17. Порядок   оформлення,   видачі,   зберігання   та  обліку сертифі-катів про державну акредитацію закладу затверджує МВС.

Атестація спеціалістів

18. Атестація спеціалістів проводиться комісією, що утворюється   керів-ником  управління  (відділу)  Державтоінспекції головного  управління,  управ-ління  МВС   України   в   Автономній Республіці Крим,  областях,  мм.  Києві та Севастополі,за участю представників  Мінтрансзв'язку та МОЗ   з  метою   визначення відповідності  спеціалістів  кваліфікаційним  вимогам  за напрямом підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

Атестаційна комісія діє на підставі положення,  що затверджує МВС.

19. Для атестації особа подає управлінню (відділу)Державтоінспекції:

1) заяву;

2) копії документів про освіту;

3) посвідчення водія;

4) документ,  що  підтверджує  наявність   трирічного   стажу керування транспортним засобом:

-для особи,  що  працює водієм,  - витяг з трудової книжки або довідка із зазначенням номера та  дати  наказу  про  прийняття  на роботу,  марки  закріпленого транспортного засобу,  його номерного знака.

Витяг або  довідка  засвідчуються підписом посадової  особи підприємства, який скріплюється печаткою;

-для особи,що є власником транспортного засобу,-реєстраційний документ на транспортний засіб;

-для особи,що здійснює  керування  транспортним  засобом  на підставі  свідоцтва  про  право спільної власності на транспортний засіб або реєст-раційного чи іншого  засвідченого  в  установленному порядку документа, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження таким транспортним засобом, - реєстраційний документ на  такий  транспортний  засіб  чи інший засвідчений документ,  що підтверджує право керування засобом;

5) особову медичну книжку.

20. До атестації допускаються особи,які відповідають кваліфікаційним вимогам.

Для спеціалістів   з   підготовки   водіїв   для  перевезення небезпечних вантажів обов'язковою умовою є трирічний досвід роботи з перевезення таких вантажів.

21. Атестаційна  комісія  за  результатами  розгляду  поданих відповідно до пункту  19  цього  Порядку  документів  і  складення особою  усного  або  письмового  іспиту або іспиту з використанням комп'ютерних тестів приймає протягом 10 днів рішення про атестацію або відмову в атестації.

22. Особам,  що успішно пройшли атестацію,  видається атестат за зразком згідно з додатком 2 протягом трьох робочих днів  з  дня прийняття рішення атестаційною комісією.

Строк дії атестата становить п'ять років.

23. Рішення про відмову в атестації особи приймається у разі, коли:

-у поданих  для  атестації  документах  виявлено  недостовірні відомості;

-за результатами складених іспитів встановлено невідповідність особи кваліфікаційним вимогам.

У разі прийняття рішення про відмову в  атестації особа має право повтор-но  звернутися  не  раніше ніж через шість місяців із заявою про проходження атестації.

24. Облік   виданих    атестатів    ведеться    регіональними управліннями  (відділами)  Державтоінспекції  в  установленому МВС порядку.

25. У разі низького рівня  підготовки  спеціалістом  слухачів закладу    за    поданням    його    керівника    або   начальника реєстраційно-екзаменаційного підрозділу    Державтоінспекції    за місцезнаходженням закладу проводиться переатестація спеціаліста.

У разі  незгоди  з  рішенням  атестаційної  комісії особа має право оскаржити його до  Департаменту  Державтоінспекції  протягом місяця.

Скарга розглядається у встановленому законодавством порядку.

依恋社区影院_中国熟妇露脸videos_四虎影视永久无码观看_女同免费毛片在线播放