1. Загальні положення

 1.1.      Цi Правила вiдповiдно до Закону України "Про дорожнiй рух" встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всiй територiї України. Iншi нормативнi акти, що стосуються особливостей дорожнього руху (перевезення спецiальних вантажiв, експлуатацiя транспортних засобiв окремих видiв, рух на закритiй територiї тощо), повиннi грунтуватися на вимогах цих Правил.

1.2.      В Українi установлено правостороннiй рух транспортних засобiв.

1.3.      Учасники дорожнього руху зобов'язанi знати й неухильно виконувати вимоги цих правил, а також бути взаємно ввiчливими.

1.4.      Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й iншi учасники виконують цi Правила.

1.5.      Дiї або бездiяльнiсть учасникiв дорожнього руху та iнших осiб не повиннi створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матерiальних збиткiв. Особа, яка створила такi умови, зобов'язана негайно вжити заходiв до забезпечення безпеки дорожнього руху на цiй дiлянцi дороги та вжити всiх можливих заходiв до усунення перешкод, а якщо це неможливо, попередити про них iнших учасникiв дорожнього руху, повiдомити пiдроздiл мiлiцiї, власника дороги або уповноважений ним орган.

1.6.      Використовувати дороги не за їх призначенням i встановлювати засоби органiзацiї дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державтоiнспекцiєю рiшеннями власникiв дорiг або уповноважених ними органiв.

1.7.      Водiї, пiшоходи та пасажири зобов'язанi бути особливо уважними до таких категорiй учасникiв дорожнього руху, як дiти, люди похилого вiку та особи з явними ознаками iнвалiдностi.

1.8.      Обмеження в дорожньому русi, крiм передбачених цими Правилами, можуть бути запровадженi в установленому законодавством порядку.

1.9.      Особи, якi порушують цi Правила, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

1.10.    Термiни, що наведенi у цих Правилах, мають таке значення:

 

автобус - автомобiль з кiлькiстю мiсць для сидiння бiльше дев'яти з мiсцем водiя включно, який за своєю конструкцiєю та обладнанням призначений для перевезення пасажирiв та їхнього багажу iз забезпеченням необхiдного комфорту та безпеки;

автомагiстраль - автомобiльна дорога, початок i кiнець якої позначаються дорожнiми знаками 5.1, 5.2, має для кожного напрямку руху окремi проїзнi частини, роздiленi роздiлювальною смугою, не має перехрещень на одному рiвнi з iншими дорогами, залiзничними i трамвайними колiями, пiшохiдними чи велосипедними дорiжками;

автомобiльна дорога, вулиця (дорога) - частина територiї, в тому числi в населеному пунктi, призначена для руху транспортних засобiв i пiшоходiв, з усiма розташованими на нiй спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними i пiдземними пiшохiдними переходами) та засобами органiзацiї дорожнього руху, i обмежена по ширинi зовнiшнiм краєм тротуарiв чи краєм смуги вiдводу. Цей термiн включає також спецiально побудованi тимчасовi дороги, крiм довiльно накатаних дорiг (колiй);

безпечна дистанцiя - вiдстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тiй самiй смузi, яка у разi його раптового гальмування або зупинки дасть можливiсть водiєвi транспортного засобу, що рухається позаду, запобiгти зiткненню без здiйснення будь-якого маневру;

безпечний iнтервал - вiдстань мiж боковими частинами транспортних засобiв, що рухаються, або мiж ними та iншими об'єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху;

безпечна швидкiсть - швидкiсть, за якої водiй має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожнiх умовах;

буксирування - перемiщення одним транспортним засобом iншого транспортного засобу, яке не належить до експлуатацiї транспортних составiв на жорсткому чи гнучкому зчепленнi або способом часткового навантаження на платформу чи на спецiальне опорне пристосування;

вантажний автомобiль - автомобiль, який за своєю конструкцiєю та обладнанням призначений для перевезення вантажiв;

велосипед - транспортний засiб, крiм iнвалiдних колясок, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому;

велосипедна дорiжка - виконана в межах дороги чи поза нею дорiжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах та мопедах i позначена дорожнiм знаком 4.12;

видимiсть у напрямку руху - максимальна вiдстань, на якiй з мiсця водiя можна чiтко розпiзнати межi елементiв дороги та розмiщення учасникiв руху, що дає змогу водiєвi орiєнтуватися пiд час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкостi та здiйснення безпечного маневру;

вимушена зупинка - припинення руху транспортного засобу через його технiчний стан або небезпеку, що створюється вантажем, який перевозиться, станом водiя (пасажира) або перешкодою на дорозi;

випередження - рух транспортного засобу iз швидкiстю, що перевищує швидкiсть попутного транспортного засобу, що рухається поряд по сумiжнiй смузi;

власник транспортного засобу - фiзична або юридична особа, яка володiє майновими правами на транспортний засiб та має на це вiдповiднi документи;

водiй - особа, яка керує транспортним засобом. Вершник, вiзник, погонич тварин, який веде їх за повiд, прирiвнюється до водiя. Водiєм є також особа, яка навчає керуванню, знаходячись безпосередньо у транспортному засобi;

гальмовий шлях - вiдстань, що проходить транспортний засiб пiд час екстреного гальмування з початку здiйснення впливу на орган керування гальмовою системою (педаль, рукоятку) до мiсця його зупинки; головна дорога - дорога з покриттям вiдносно грунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1 - 1.23.4 i 2.3. Наявнiсть на другоряднiй дорозi покриття безпосередньо перед перехрестям не прирiвнює її за значенням до перехрещуваної;

дати дорогу - вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не вiдновлювати рух, не здiйснювати будь-яких маневрiв (за винятком вимоги звiльнити займану смугу руху), якщо це може примусити iнших учасникiв дорожнього руху, якi мають перевагу, змiнити напрямок руху або швидкiсть;

дозволена максимальна маса - маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водiєм i пасажирами, що встановлена технiчною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Дозволена максимальна маса автопоїзда - це сума дозволеної максимально допустимої маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзда;

дорожньо-транспортна пригода - подiя, що сталася пiд час руху транспортного засобу, внаслiдок якої загинули або пораненi люди чи завданi матерiальнi збитки;

дорожнi умови - сукупнiсть факторiв, що характеризують (з урахуванням пори року, перiоду доби, атмосферних явищ, освiтленостi дороги) видимiсть у напрямку руху, стан поверхнi проїзної частини (чистота, рiвнiсть, шорсткiсть, зчеплення), а також її ширину, величину похилiв на спусках i пiдйомах, вiражiв i заокруглень, наявнiсть тротуарiв або узбiч, засобiв органiзацiї дорожнього руху та їх стан;

дорожня обстановка - сукупнiсть факторiв, що характеризуються дорожнiми умовами, наявнiстю перешкод на певнiй дiлянцi дороги, iнтенсивнiстю i рiвнем органiзацiї дорожнього руху (наявнiсть дорожньої розмiтки, дорожнiх знакiв, дорожнього обладнання, свiтлофорiв та їх стан), якi повинен ураховувати водiй пiд час вибору швидкостi, смуги руху та прийомiв керування транспортним засобом;

експлуатацiя транспортного состава - транспортування тягачем причепа згiдно з iнструкцiєю щодо його використання (вiдповiднiсть причепа тягачу, наявнiсть страхового з'єднання, єдиної системи сигналiзацiї, освiтлення тощо);

естакада - iнженерна споруда для руху транспортних засобiв та (або) пiшоходiв, пiдняття однiєї дороги над iншою у мiсцi їх перетину, а також для створення дороги на певнiй висотi, яка не має з'їздiв на iншу дорогу;

житлова зона - дворовi територiї, а також частини населених пунктiв, позначенi дорожнiм знаком 5.31;

залiзничний переїзд - перехрещення дороги iз залiзничними колiями на одному рiвнi;

заслiплення - фiзiологiчний стан водiя внаслiдок дiї свiтла на його зiр, коли водiй об'єктивно не має можливостi виявити перешкоди чи розпiзнати межi елементiв дороги на мiнiмальнiй вiдстанi;

зупинка - припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або бiльше, якщо це необхiдно для посадки (висадки) пасажирiв чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог цих Правил (надання переваги в русi, виконання вимог регулювальника, сигналiв свiтлофора тощо);

колона пiшоходiв - органiзована група людей, якi рухаються по проїзнiй частинi в одному напрямку;

колона транспортних засобiв - органiзована група з трьох i бiльше транспортних засобiв, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постiйно увiмкненим ближнiм свiтлом фар;

край проїзної частини (для нерейкових транспортних засобiв) - видима умовна чи позначена дорожньою розмiткою лiнiя на проїзнiй частинi в мiсцi її прилягання до узбiччя, тротуару, газону, роздiлювальної смуги, смуги для руху трамваїв, велосипедної або пiшохiдної дорiжки;

крайнє положення на проїзнiй частинi - положення транспортного засобу на вiдстанi вiд краю проїзної частини (середини проїзної частини або роздiлювальної смуги), яка не дає можливостi рухатися попутному транспортному засобу (у тому числi двоколiсному) ще ближче до краю проїзної частини (середини проїзної частини або роздiлювальної смуги);

легковий автомобiль - автомобiль з кiлькiстю мiсць для сидiння не бiльше дев'яти, з мiсцем водiя включно, який за своєю конструкцiєю та обладнанням призначений для перевезення пасажирiв та їхнього багажу iз забезпеченням необхiдного комфорту та безпеки;

маршрутнi транспортнi засоби (транспортнi засоби загального користування) - автобуси, мiкроавтобуси, тролейбуси, трамваї i таксi, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначенi мiсця на дорозi для посадки (висадки) пасажирiв;

механiчний транспортний засiб - транспортний засiб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термiн поширюється на трактори, самохiднi машини i механiзми (крiм транспортних засобiв, робочий об'єм двигуна яких не перевищує 50 куб. см), а також тролейбуси та транспортнi засоби з електродвигуном потужнiстю понад 3 кВт;

мiкроавтобус - одноповерховий автобус з кiлькiстю мiсць для сидiння не бiльше сiмнадцяти з мiсцем водiя включно;

мiст - споруда, призначена для руху через рiчку, яр та iншi перешкоди, межами якої є початок i кiнець пролiтних споруд;

мопед - двоколiсний транспортний засiб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см;

мотоцикл - двоколiсний механiчний транспортний засiб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 куб. см i бiльше. До мотоциклiв прирiвнюються моторолери, мотоколяски, триколiснi та iншi механiчнi транспортнi засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;

населений пункт - забудована територiя, в'їзди на яку i виїзди з якої позначаються дорожнiми знаками 5.45, 5.46, 5.47, 5.48;

небезпека для руху - змiна дорожньої обстановки (у тому числi поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи перетинає її) або технiчного стану транспортного засобу, яка загрожує безпецi дорожнього руху i змушує водiя негайно зменшити швидкiсть або зупинитися. Окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги транспортного засобу iншого транспортного засобу назустрiч загальному потоку;

недостатня видимiсть - видимiсть дороги в напрямку руху менше 300 м у сутiнках, в умовах туману, дощу, снiгопаду тощо;

обгiн - випередження одного або кiлькох транспортних засобiв, пов'язане з виїздом на смугу зустрiчного руху;

обмежена оглядовiсть - видимiсть дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, придорожнiми iнженерними спорудами, насадженнями та iншими об'єктами, а також транспортними засобами;

оглядовiсть - об'єктивна можливiсть бачити дорожню обстановку з мiсця водiя;

пасажир - особа, яка користується транспортним засобом i знаходиться в ньому, але не причетна до керування ним;

перевага - право на першочерговий рух стосовно iнших учасникiв дорожнього руху;

перешкода для руху - нерухомий об'єкт у межах смуги руху транспортного засобу або об'єкт, що рухається попутно в межах цiєї смуги (за винятком транспортного засобу, що рухається назустрiч загальному потоку транспортних засобiв) i змушує водiя маневрувати або зменшувати швидкiсть аж до зупинки транспортного засобу;

перехрестя - мiсце перехрещення, прилягання або розгалуження дорiг на одному рiвнi, межею якого є уявнi лiнiї мiж початком заокруглень країв проїзної частини кожної з дорiг. Не вважається перехрестям мiсце прилягання до дороги виїзду з прилеглої територiї;

пiшохiд - особа, яка бере участь у дорожньому русi поза транспортними засобами i не виконує на дорозi будь-яку роботу. До пiшоходiв прирiвнюються також особи, якi рухаються в iнвалiдних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, вiзок, дитячу чи iнвалiдну коляску;

пiшохiдний перехiд - дiлянка проїзної частини або iнженерна споруда, призначена для руху пiшоходiв через дорогу. Пiшохiднi переходи позначаються дорожнiми знаками 5.35.1 - 5.37.2, дорожньою розмiткою 1.14.1 - 1.14.3, пiшохiдними свiтлофорами. За вiдсутностi дорожньої розмiтки межi пiшохiдного переходу визначаються вiдстанню мiж дорожнiми знаками або пiшохiдними свiтлофорами, а на перехрестi за вiдсутностi пiшохiдних свiтлофорiв, дорожнiх знакiв та розмiтки - шириною тротуарiв чи узбiч.

Регульованим вважається пiшохiдний перехiд, рух по якому регулюється свiтлофором чи регулювальником, нерегульованим - пiшохiдний перехiд, на якому немає регулювальника, свiтлофори вiдсутнi або вимкненi чи працюють у режимi миготiння жовтого сигналу;

пiшохiдна дорiжка - дорiжка з покриттям, призначена для руху пiшоходiв, виконана в межах дороги чи поза нею i позначена знаком 4.13;

прилегла територiя - територiя, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрiзного проїзду, а лише для в'їзду до дворiв, на стоянки, автозаправнi станцiї, будiвельнi майданчики тощо або виїзду з них;

причiп - транспортний засiб, призначений для руху тiльки в з'єднаннi з iншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобiв належать також напiвпричепи i причепи-розпуски;

проїзна частина - елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобiв. Дорога може мати декiлька проїзних частин, межами яких є роздiлювальнi смуги;

регулювальник - працiвник мiлiцiї, вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатацiйної служби, черговий на залiзничному переїздi, поромнiй переправi, якi мають вiдповiдне посвiдчення та екiпiровку (формений одяг або розпiзнавальний знак, нарукавна пов'язка, жезл, диск з червоним сигналом чи свiтлоповертачем, червоний лiхтар або прапорець) i регулюють дорожнiй рух;

рейковий транспортний засiб - трамвай та платформи iз спецiальним обладнанням, що рухаються трамвайними колiями. Усi iншi транспортнi засоби, що беруть участь у дорожньому русi, вважаються нерейковими;

роздiлювальна смуга - видiлений конструктивно або за допомогою суцiльних лiнiй дорожньої розмiтки 1.1 або 1.2 елемент автомобiльної дороги, який роздiляє сумiжнi проїзнi частини. Роздiлювальна смуга не призначена для руху або стоянки транспортних засобiв. За наявностi на роздiлювальнiй смузi тротуару по ньому дозволяється рух пiшоходiв;

смуга руху - поздовжня смуга на проїзнiй частинi завширшки щонайменше 2,75 м, що позначена або не позначена дорожньою розмiткою i призначена для руху нерейкових транспортних засобiв;

стоянка - припинення руху транспортного засобу на час, бiльший нiж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхiднiстю виконання вимог цих Правил, посадкою (висадкою) пасажирiв, завантаженням (розвантаженням) вантажу;

темна пора доби - частина доби вiд закiнчення вечiрнiх (30 хв. пiсля заходу сонця) до початку ранкових сутiнкiв (30 хв. до сходу сонця);

транспортний засiб - пристрiй, призначений для перевезення людей i (або) вантажу, а також встановленого на ньому спецiального обладнання чи механiзмiв;

трамвайна колiя - елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобiв, який обмежується по ширинi спецiально видiленим вимощенням трамвайної лiнiї або дорожньою розмiткою. По трамвайнiй колiї допускається рух нерейкових транспортних засобiв вiдповiдно до роздiлу 11 цих Правил;

тротуар - елемент дороги, призначений для руху пiшоходiв, який прилягає до проїзної частини або вiдокремлений вiд неї газоном;

узбiччя - видiлений конструктивно або суцiльною лiнiєю дорожньої розмiтки елемент автомобiльної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнiшнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рiвнi та не призначений для руху транспортних засобiв, крiм випадкiв, передбачених цими Правилами. Узбiччя може використовуватися для зупинки i стоянки транспортних засобiв, руху пiшоходiв, мопедiв, велосипедiв (за вiдсутностi тротуарiв, пiшохiдних, велосипедних дорiжок або у разi неможливостi пересуватися по них), гужових возiв (саней);

учасник дорожнього руху - особа, яка бере безпосередню участь у процесi руху на дорозi як пiшохiд, водiй, пасажир, погонич тварин;

шляхопровiд - iнженерна споруда мостового типу над iншою дорогою (залiзницею) в мiсцi їх перетину, що забезпечує рух по нiй на рiзних рiвнях та дає можливiсть з'їзду на iншу дорогу.

 

 

2. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів

 2.1.      Водiй механiчного транспортного засобу повинен мати при собi:

а) посвiдчення на право керування транспортним засобом вiдповiдної категорiї i талон, що додається до посвiдчення;

б) реєстрацiйний документ на транспортний засiб (для транспортних засобiв Збройних Сил - технiчний талон), а у разi вiдсутностi в транспортному засобi його власника, крiм того, - свiдоцтво про право спiльної власностi на цей транспортний засiб чи тимчасовий реєстрацiйний талон;

в) у разi встановлення на транспортних засобах проблискових маячкiв i (або) спецiальних звукових сигнальних пристроїв - дозвiл, виданий Державтоiнспекцiєю МВС, у разi розмiщення реклами, - погодження, що видається пiдроздiлами Державтоiнспекцiї МВС;

г) у встановлених законодавством випадках дорожнiй лист i документи на вантаж, що перевозиться; на маршрутних транспортних засобах додатково - схему маршруту та розклад руху; на транспортних засобах, що здiйснюють перевезення великогабаритних чи великовагових вантажiв, - дозвiл на рух; на транспортних засобах, що здiйснюють перевезення небезпечних вантажiв, - технiчнi умови на перевезення, свiдоцтво про допуск водiя i допуск транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу та дозвiл на дорожнє перевезення;

ґ) поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності

власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).

2.2.      Власник транспортного засобу, а також особа, яка має тимчасовий реєстрацiйний талон, можуть передавати у своїй присутностi керування транспортним засобом iншiй особi, що має при собi посвiдчення на право керування транспортним засобом вiдповiдної категорiї, а також особi, яка навчається водiнню транспортним засобом вiдповiдно до вимог цих Правил.

2.3.      Для забезпечення безпеки дорожнього руху водiй зобов'язаний:

а) перед виїздом перевiрити i забезпечити технiчно справний стан i комплектнiсть транспортного засобу, правильнiсть розмiщення та крiплення вантажу;

б) бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, вiдповiдно реагувати на її змiну, стежити за правильнiстю розмiщення та крiплення вантажу, технiчним станом транспортного засобу i не вiдволiкатися вiд керування цим засобом у дорозi;

в) на автомобiлях, обладнаних засобами пасивної безпеки (пiдголовники, ременi безпеки), користуватися ними i не перевозити пасажирiв, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристiбатися особi, яка навчає водiнню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крiм того, водiям-iнвалiдам, водiям i пасажирам оперативних та спецiальних транспортних засобiв i таксi;

г) пiд час руху на мотоциклi бути в застебнутому мотошоломi i не перевозити пасажирiв без застебнутих мотошоломiв.

2.4.      На вимогу працiвника мiлiцiї водiй повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:

а) передати для перевiрки документи, зазначенi в пунктi 2.1;

б) дати можливiсть перевiрити технiчний стан, номери агрегатiв i комплектнiсть транспортного засобу;

в) дати можливiсть оглянути транспортний засiб вiдповiдно до законодавства за наявностi на те законних пiдстав.

2.5.      Водiй повинен на вимогу працiвника мiлiцiї пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп'янiння, впливу наркотичних чи токсичних речовин.

2.6.      За рiшенням уповноваженої на те посадової особи Державтоiнспекцiї, за наявностi на те пiдстав, водiй зобов'язаний пройти позачерговий медичний огляд з метою визначення здатностi безпечно керувати транспортним засобом i перевiрку знання цих Правил та навичок водiння.

2.7.      Водiй, крiм водiїв транспортних засобiв дипломатичних та iнших представництв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, оперативних i спецiальних транспортних засобiв, повинен надавати транспортний засiб:

 а) працiвникам мiлiцiї та охорони здоров'я для доставки до найближчого лiкувального закладу осiб, якi потребують негайної медичної допомоги;

б) працiвникам мiлiцiї для виконання непередбачених i невiдкладних службових обов'язкiв, пов'язаних iз переслiдуванням правопорушникiв, доставкою їх у мiлiцiю, та для транспортування пошкоджених транспортних засобiв.

 Примiтки:

1. Для транспортування пошкоджених транспортних засобiв залучаються лише вантажнi автомобiлi.

2. Особа, яка скористалася транспортним засобом, повинна видати довiдку або зробити запис у дорожньому листi iз зазначенням пройденої вiдстанi, тривалостi поїздки, свого прiзвища, посади, номера посвiдчення, повного найменування свого пiдроздiлу чи органiзацiї.

2.8.      Водiй-iнвалiд, що керує мотоколяскою або автомобiлем, позначеними розпiзнавальним знаком "Iнвалiд", може вiдступати вiд вимог дорожнiх знакiв 3.1, 3.2 i 3.35 - 3.38, а також знака 3.34 за наявностi пiд ним таблички 7.18.

2.9.      Водiєвi забороняється:

а) керувати транспортним засобом у станi алкогольного сп'янiння або перебуваючи пiд впливом наркотичних чи токсичних речовин;

б) керувати транспортним засобом у хворобливому станi, у станi стомлення, а також перебуваючи пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують швидкiсть реакцiї i увагу;

в) керувати транспортним засобом, не зареєстрованим у Державтоiнспекцiї, без номерного знака або талона про проходження державного технiчного огляду; г) передавати керування транспортним засобом особам, якi перебувають у станi алкогольного сп'янiння, пiд впливом наркотичних чи токсичних речовин, у хворобливому станi, у станi стомлення або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують швидкiсть реакцiї i увагу;

г) передавати керування транспортним засобом особам, якi не мають при собi посвiдчення на право керування ним, якщо це не стосується навчання водiнню вiдповiдно до вимог роздiлу 24 цих Правил;

ґ) пiд час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руцi (за винятком водiїв оперативних транспортних засобiв пiд час виконання ними невiдкладного службового завдання).

2.10.    У разi причетностi до дорожньо-транспортної пригоди водiй зобов'язаний:

а) негайно зупинити транспортний засiб i залишатися на мiсцi пригоди;

б) увiмкнути аварiйну сигналiзацiю i встановити знак аварiйної зупинки вiдповiдно до вимог пункту 9.10 цих Правил;

в) не перемiщати транспортний засiб i предмети, що мають причетнiсть до пригоди;

г) вжити можливих заходiв для надання першої медичної допомоги потерпiлим, викликати карету швидкої медичної допомоги, а якщо це неможливо, звернутися за допомогою до присутнiх i вiдправити потерпiлих до лiкувального закладу; ?) у разi неможливостi виконати дiї, перелiченi в пiдпунктi "г" пункту 2.10 цих Правил, вiдвезти потерпiлого до найближчого лiкувального закладу своїм транспортним засобом, попередньо зафiксувавши розташування слiдiв пригоди, а також положення транспортного засобу пiсля його зупинки; у лiкувальному закладi повiдомити своє прiзвище та номерний знак транспортного засобу (з пред'явленням посвiдчення водiя або iншого документа, який посвiдчує особу, реєстрацiйного документа на транспортний засiб) i повернутися на мiсце пригоди;

ґ) повiдомити про дорожньо-транспортну пригоду орган чи пiдроздiл мiлiцiї, записати прiзвища та адреси очевидцiв, чекати прибуття працiвникiв мiлiцiї;

д) вжити всiх можливих заходiв для збереження слiдiв пригоди, огородження їх та органiзувати об'їзд мiсця пригоди;

е) до проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного працiвника алкоголю, наркотикiв, а також лiкарських препаратiв, виготовлених на їх основi (крiм тих, якi входять до офiцiйно затвердженого складу аптечки).

2.11.    Якщо внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди немає потерпiлих та не завдано матерiальної шкоди третiм особам, а транспортнi засоби можуть безпечно рухатися, водiї (за наявностi взаємної згоди в оцiнцi обставин скоєного) можуть прибути до найближчого поста Державтоiнспекцiї або в орган чи пiдроздiл мiлiцiї для оформлення вiдповiдних матерiалiв, попередньо склавши схему пригоди та поставивши пiдписи пiд нею. Третiми особами вважаються iншi учасники дорожнього руху, якi через обставини виявились причетними до дорожньо-транспортної пригоди.

2.12.    Власник транспортного засобу має право:

а) довiряти в установленому порядку користування i розпорядження транспортним засобом iншiй особi;

б) на вiдшкодування витрат у разi надання транспортного засобу працiвникам мiлiцiї та органу охорони здоров'я згiдно з пунктом 2.7 цих Правил;

в) на вiдшкодування збиткiв, завданих унаслiдок невiдповiдностi стану автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв вимогам безпеки дорожнього руху.

2.13.    Право на керування транспортними засобами надається:

а) мототранспортними засобами i мотоколясками - з 16-рiчного вiку;

б) автомобiлями всiх видiв i категорiй (за винятком автобусiв i вантажних автомобiлiв, обладнаних для перевезення бiльше восьми пасажирiв), трамваями i тролейбусами - з 18-рiчного вiку;

ґ) автобусами i вантажними автомобiлями, обладнаними для перевезення бiльше восьми пасажирiв, - з 19-рiчного вiку.

2.14.    Водiй має право:

а) керувати транспортним засобом i перевозити пасажирiв або вантажi дорогами, вулицями чи iншими мiсцями, де їх рух не заборонено, в установленому порядку вiдповiдно до вимог цих Правил;

б) довiряти в установленому порядку керування приватним транспортним засобом iншiй особi, у якої при собi є посвiдчення на право керування транспортним засобом вiдповiдної категорiї;

в) знати причину зупинки, перевiрки та огляду транспортного засобу посадовою особою державного органу, яка здiйснює нагляд за дорожнiм рухом, а також її прiзвище i посаду;

г) вимагати вiд особи, яка здiйснює нагляд за дорожнiм рухом та зупинила транспортний засiб, пред'явлення посвiдчення її особи; ?) отримувати необхiдну допомогу вiд посадових осiб та органiзацiй, що беруть участь у забезпеченнi безпеки дорожнього руху;

ґ) оскаржити дiї працiвника мiлiцiї в разi порушення ним законодавства;

е) вiдступати вiд вимог законодавства в умовах дiї непереборної сили або коли iншими засобами неможливо запобiгти власнiй загибелi чи калiцтву громадян.

 

3. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами

3.1.      Водiї оперативних транспортних засобiв, виконуючи невiдкладне службове завдання, можуть вiдступати вiд вимог роздiлiв 8 (крiм сигналiв регулювальника), 10 - 18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увiмкнення проблискового маячка синього або червоного кольору i спецiального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За вiдсутностi необхiдностi додаткового привертання уваги учасникiв дорожнього руху спецiальний звуковий сигнал може бути вимкнений.

3.2.      У разi наближення транспортного засобу з увiмкненим синiм проблисковим маячком та (або) спецiальним звуковим сигналом водiї iнших транспортних засобiв, якi можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язанi дати йому дорогу i забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (i супроводжуваних ним транспортних засобiв).

На транспортних засобах, якi рухаються в супроводжуванiй колонi, повинне бути ввiмкнено ближнє свiтло фар.

Якщо на такому транспортному засобi увiмкнено проблисковi маячки синього i червоного або лише червоного кольору, водiї iнших транспортних засобiв зобов'язанi зупинитися бiля правого краю проїзної частини (на правому узбiччi). На дорозi з роздiлювальною смугою цю вимогу зобов'язанi виконати водiї транспортних засобiв, що рухаються в попутному напрямку.

3.3.      Якщо пiд час супроводження колони транспортних засобiв на транспортному засобi, що рухається попереду колони, увiмкнено проблисковi маячки синього i червоного або лише червоного кольору, колону повинен замикати транспортний засiб з увiмкненим зеленим або синiм i зеленим проблисковими маячками, пiсля проїзду якого скасовуються обмеження на рух iнших транспортних засобiв.

3.4.      Забороняється здiйснювати обгiн i випередження транспортних засобiв з увiмкненими проблисковими маячками синього i червоного або лише червоного кольору та зеленого або синього i зеленого кольору i супроводжуваних ними транспортних засобiв (колони), а також рухатися по сумiжних смугах iз швидкiстю колони або займати мiсце в колонi.

3.5.      Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увiмкненим проблисковим маячком синього або синього i червоного кольору та спецiальним звуковим сигналом (або без увiмкненого спецiального звукового сигналу), що стоїть на проїзнiй частинi, водiй повинен зупинитися. Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника, а за його вiдсутностi - iншої особи, яка регулює рух.

3.6.      Увiмкнення проблискового маячка оранжевого кольору на механiчних транспортних засобах дорожньо-експлуатацiйної служби пiд час виконання роботи на дорозi, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах, а також на транспортних засобах, що перевозять небезпечнi вантажi, не дає їм переваги в русi, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку. При цьому водiям транспортних засобiв дорожньо-експлуатацiйної служби пiд час виконання роботи на дорозi дозволяється вiдступати вiд вимог дорожнiх знакiв (крiм знакiв прiоритету та знакiв 3.21 - 3.23), дорожньої розмiтки, а також пунктiв 11.2, 11.5 - 11.10, 11.12, 11.13, пiдпунктiв "б", "в", "ґ" пункту 26.2 цих Правил за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Водiї iнших транспортних засобiв не повиннi перешкоджати їхнiй роботi.

 

 

4. Обов'язки і права пішоходів

4.1.      Пiшоходи повиннi рухатися по тротуарах i пiшохiдних дорiжках, тримаючись правого боку.

Якщо немає тротуарiв, пiшохiдних дорiжок або пересуватися по них неможливо, пiшоходи можуть рухатися велосипедними дорiжками, тримаючись правого боку i не утруднюючи рух на велосипедах i мопедах, або в один ряд узбiччям, тримаючись якомога правiше, а у разi його вiдсутностi або неможливостi рухатися по ньому - по краю проїзної частини назустрiч руху транспортних засобiв. При цьому треба бути обережним i не заважати iншим учасникам дорожнього руху.

4.2.      Пiшоходи, якi переносять громiздкi предмети, або особи, якi пересуваються в iнвалiдних колясках без двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки, вiзок тощо, якщо їх рух тротуарами, пiшохiдними чи велосипедними дорiжками або узбiччями створює перешкоди для iнших учасникiв руху, можуть рухатися по краю проїзної частини в один ряд.

4.3.      За межами населених пунктiв пiшоходи, якi рухаються узбiччям чи краєм проїзної частини, повиннi йти назустрiч руху транспортних засобiв.

Особи, якi рухаються узбiччям чи краєм проїзної частини в iнвалiдних колясках без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повиннi пересуватися в напрямку руху транспортних засобiв.

4.4.      У темну пору доби та в умовах недостатньої видимостi пiшоходи, якi рухаються проїзною частиною чи узбiччям, повиннi видiлити себе для своєчасного їх виявлення iншими учасниками дорожнього руху.

4.5.      Рух органiзованих груп людей по дорозi дозволяється тiльки в напрямку руху транспортних засобiв колоною не бiльш як по чотири особи в ряду за умови, що колона не займає бiльше половини ширини проїзної частини одного напрямку руху. Попереду i позаду колони на вiдстанi 10 - 15 м з лiвого боку повиннi бути супровiдники з червоними прапорцями, а у темну пору доби та в умовах недостатньої видимостi - iз засвiченими лiхтарями: спереду - бiлого кольору, позаду - червоного.

4.6.      Органiзованi групи дiтей дозволяється водити тiльки по тротуарах i пiшохiдних дорiжках, а коли їх немає - по узбiччю дороги у напрямку руху транспортних засобiв колоною, але тiльки у свiтлу пору доби i лише в супроводi дорослих.

4.7.      Пiшоходи повиннi переходити проїзну частину по пiшохiдних переходах, у тому числi пiдземних i надземних, а у разi їх вiдсутностi - на перехрестях по лiнiях тротуарiв або узбiч.

4.8.      Якщо в зонi видимостi немає переходу або перехрестя, а дорога має не бiльше трьох смуг руху для обох його напрямкiв, дозволяється переходити її пiд прямим кутом до краю проїзної частини в мiсцях, де дорогу добре видно в обидва боки, i лише пiсля того, як пiшохiд упевниться у вiдсутностi небезпеки.

4.9.      У мiсцях, де рух регулюється, пiшоходи повиннi керуватися сигналами регулювальника або свiтлофора.

У таких мiсцях пiшоходи, якi не встигли закiнчити перехiд проїзної частини дороги одного напрямку, повиннi перебувати на острiвцi безпеки або лiнiї, що роздiляє транспортнi потоки протилежних напрямкiв, а у разi їх вiдсутностi - на серединi проїзної частини i можуть продовжити перехiд лише тодi, коли це буде дозволено вiдповiдним сигналом свiтлофора чи регулювальника та переконаються в безпецi подальшого руху.

4.10.    Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобiв, що стоять, та будь-яких об'єктiв, що обмежують оглядовiсть, пiшоходи повиннi впевнитись у вiдсутностi транспортних засобiв, що наближаються.

4.11.    Чекати транспортний засiб пiшоходи повиннi на тротуарах, посадкових майданчиках, а якщо вони вiдсутнi, - на узбiччi, не створюючи перешкод для дорожнього руху.

4.12.    На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, пiшоходам дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей i тiльки пiсля зупинки трамвая.

Пiсля висадки з трамвая необхiдно залишити проїзну частину не затримуючись.

4.13.    У разi наближення транспортного засобу з увiмкненим проблисковим маячком червоного та (або) синього кольору i (або) спецiальним звуковим сигналом пiшоходи повиннi утриматися вiд переходу проїзної частини або негайно залишити її.

4.14.    Пiшоходам забороняється:

а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у вiдсутностi небезпеки для себе та iнших учасникiв руху;

б) раптово виходити, вибiгати на проїзну частину, в тому числi на пiшохiдний перехiд;

в) допускати самостiйний, без нагляду дорослих, вихiд дiтей дошкiльного вiку на проїзну частину;

г) переходити проїзну частину поза пiшохiдним переходом, якщо є роздiлювальна смуга або дорога має чотири i бiльше смуг для руху в обох напрямках, а також у мiсцях, де встановлено огородження; ?) затримуватися i зупинятися на проїзнiй частинi, якщо це не пов'язано iз забезпеченням безпеки дорожнього руху;

ґ) рухатися по автомагiстралi чи дорозi для автомобiлiв, за винятком пiшохiдних дорiжок, мiсць стоянки i вiдпочинку.

4.15.    У разi причетностi пiшохода до дорожньо-транспортної пригоди вiн повинен подати можливу допомогу потерпiлим, записати прiзвища та адреси очевидцiв, повiдомити орган чи пiдроздiл мiлiцiї про пригоду, необхiднi данi про себе i перебувати на мiсцi до прибуття працiвникiв мiлiцiї.

4.16.    Пiшохiд має право:

а) на перевагу пiд час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пiшохiдними переходами, а також регульованими переходами за наявностi на те вiдповiдного сигналу регулювальника чи свiтлофора;

б) вимагати вiд органiв виконавчої влади, власникiв автомобiльних дорiг, вулиць i залiзничних переїздiв створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

5. Обов'язки і права пасажирів

5.1.      Посадку (висадку) дозволяється здiйснювати пасажирам пiсля зупинки транспортного засобу лише з посадкового майданчика, а в разi вiдсутностi такого майданчика - з тротуару чи узбiччя, а якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку сумiжної смуги для руху), за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод iншим учасникам руху.

5.2.      Пасажири, користуючись транспортним засобом, повиннi:

а) сидiти або стояти (якщо це передбачено конструкцiєю транспортного засобу) в призначених для цього мiсцях, тримаючись за поручень або iнше пристосування;

б) пiд час пересування на транспортному засобi, обладнаному ременями безпеки, бути пристебнутими, а на мотоциклi - в застебнутому мотошоломi.

5.3.      Пасажирам забороняється:

а) пiд час руху вiдвертати увагу водiя вiд керування транспортним засобом та заважати йому в цьому;

б) вiдчиняти дверi транспортного засобу, не переконавшись, що вiн зупинився бiля тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи на узбiччi;

в) перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди пiднiжки i виступи транспортних засобiв;

г) пiд час руху стояти в кузовi вантажного автомобiля, сидiти на бортах або в не обладнаному для сидiння мiсцi.

5.4.      У разi дорожньо-транспортної пригоди пасажир причетного до пригоди транспортного засобу повинен подати можливу допомогу потерпiлим, повiдомити про пригоду орган чи пiдроздiл мiлiцiї i перебувати на мiсцi до прибуття працiвникiв мiлiцiї.

5.5.      Пасажир пiд час користування транспортним засобом має право на:

а) безпечне перевезення себе i багажу;

б) вiдшкодування завданих збиткiв; в) отримання своєчасної i точної iнформацiї про умови i порядок руху.

 

 

6. Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів

6.1.      Рухатися по дорозi на мопедах дозволяється особам, якi досягли 16-рiчного, на велосипедах - 14-рiчного вiку.

Для водiїв мопедiв i велосипедiв мiсцевими органами виконавчої влади може бути встановлена картка, в яку заноситься iнформацiя про водiя i яку водiї мопедiв чи велосипедiв у такому разi повиннi мати при собi.

6.2.      Мопеди i велосипеди повиннi бути обладнанi звуковим сигналом та свiтлоповертачами: спереду - бiлого кольору, по боках - оранжевого, ззаду - червоного.

6.3.      Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимостi на мопедi необхiдно увiмкнути освiтлення, на велосипедi - лiхтар (фару).

6.4.      Водiї мопедiв i велосипедiв, рухаючись групами, повиннi їхати один за одним, щоб не заважати iншим учасникам дорожнього руху.

Колона велосипедистiв, що рухається по проїзнiй частинi, повинна бути роздiлена на групи (до 10 велосипедистiв у групi) з дистанцiєю руху мiж групами 80 - 100 м.

6.5.      Водiї мопедiв i велосипедiв можуть перевозити лише такi вантажi, якi не заважають керувати транспортним засобом i не створюють перешкод iншим учасникам дорожнього руху.

6.6.      Якщо велосипедна дорiжка перетинає дорогу поза перехрестям, водiї мопедiв i велосипедiв зобов'язанi дати дорогу iншим транспортним засобам, що рухаються по дорозi.

6.7.      Водiям мопедiв i велосипедiв забороняється:

а) керувати мопедом або велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби i в умовах недостатньої видимостi - з неувiмкненою фарою i заднiм лiхтарем на мопедi чи без свiтлоповертачiв на велосипедi;

б) рухатися по автомагiстралях i дорогах для автомобiлiв, а також по проїзнiй частинi, коли поряд є велосипедна дорiжка;

в) рухатися по тротуарах i пiшохiдних дорiжках (крiм дiтей до 7 рокiв на дитячих велосипедах пiд наглядом дорослих);

г) пiд час руху триматися за iнший транспортний засiб;

ґ) їздити не тримаючись за руль та знiмати ноги з педалей (пiднiжок);

д) перевозити пасажирiв на велосипедi, за винятком дiтей до 7 рокiв, на додатковому сидiннi, обладнаному надiйно закрiпленими пiднiжками; е) буксирування мопедiв i велосипедiв;

є) буксирування причепа, не передбаченого для експлуатацiї з цими транспортними засобами.

6.8.      Водiї мопедiв i велосипедiв повиннi виконувати вимоги iнших пунктiв цих Правил, що стосуються водiїв або пiшоходiв i не суперечать вимогам цього роздiлу.

 

7. Вимоги до осiб, якi керують гужовим транспортом, i погоничiв тварин

7.1.      Керувати гужовим транспортом та переганяти тварин по дорозi дозволяється особам, не молодшим 14-рiчного вiку.

7.2.      Гужовий вiз (сани) повинен бути обладнаний свiтлоповертачами: спереду бiлого кольору, ззаду - червоного.

7.3.      Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимостi на гужовому транспортi необхiдно увiмкнути лiхтарi: спереду - бiлого кольору, ззаду - червоного кольору, що встановлюються з лiвого боку воза (саней).

7.4.      У разi виїзду на дорогу з прилеглої територiї або з другорядної дороги в мiсцях з обмеженою оглядовiстю водiй воза (саней) повинен вести тварину за вуздечку, повiд.

7.5.      Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за наявностi умов, якi б виключали можливiсть перебування пасажирiв за боковими та заднiм габаритами транспортного засобу.

7.6.      Переганяти стадо тварин по дорозi дозволяється лише у свiтлу пору доби, при цьому залучається така кiлькiсть погоничiв, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до правого краю дороги i не створювати небезпеку та перешкод iншим учасникам дорожнього руху.

7.7.      Особам, що керують гужовим транспортом, i погоничам тварин забороняється:

а) рухатись по автомагiстралях i дорогах для автомобiлiв;

б) використовувати вози, не обладнанi свiтлоповертачами, без лiхтарiв у темну пору доби та в умовах недостатньої видимостi;

в) залишати на смузi вiдведення дороги тварин без нагляду та випасати їх;

г) вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям, якщо поруч є iншi дороги;

ґ) переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимостi;

д) переганяти тварин через залiзничнi колiї i дороги з удосконаленим покриттям поза спецiально вiдведеними мiсцями.

7.8.      Особи, якi керують гужовим транспортом, i погоничi тварин зобов'язанi виконувати вимоги iнших пунктiв цих Правил, що стосуються водiїв i пiшоходiв i не суперечать вимогам цього роздiлу.

 

8. Регулювання дорожнього руху

8.1.      Регулювання дорожнього руху здiйснюється за допомогою дорожнiх знакiв, дорожньої розмiтки, дорожнього обладнання, свiтлофорiв, а також регулювальниками.

8.2.      Дорожнi знаки можуть установлюватися тимчасово i постiйно. Тимчасовi дорожнi знаки розмiщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнаннi або закрiплюються на щитi з фоном жовтого кольору i мають перевагу перед постiйними дорожнiми знаками та дорожньою розмiткою.

8.3.      Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами свiтлофорiв та вимогами дорожнiх знакiв прiоритету i є обов'язковими для виконання.

Сигнали свiтлофорiв, крiм жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожнiми знаками прiоритету.

Водiї та пiшоходи повиннi виконувати додатковi вимоги регулювальника, навiть якщо вони суперечать сигналам свiтлофорiв, вимогам дорожнiх знакiв i розмiтки.

8.4.      Дорожнi знаки (додаток 1) подiляються на групи:

а) попереджувальнi знаки. Iнформують водiїв про наближення до небезпечної дiлянки дороги i характер небезпеки. Пiд час руху по цiй дiлянцi необхiдно вжити заходiв для безпечного проїзду;

б) знаки прiоритету. Встановлюють черговiсть проїзду перехресть, перехрещень проїзних частин або вузьких дiлянок дороги;

в) забороннi знаки. Запроваджують або скасовують певнi обмеження в русi;

г) наказовi знаки. Показують обов'язковi напрямки руху або дозволяють деяким категорiям учасникiв рух по проїзнiй частинi чи окремих її дiлянках, а також запроваджують або скасовують деякi обмеження;

ґ) iнформацiйно-вказiвнi знаки. Запроваджують або скасовують певний режим руху, а також iнформують учасникiв дорожнього руху про розташування населених пунктiв, рiзних об'єктiв, територiй, де дiють спецiальнi правила;

д) знаки сервiсу. Iнформують учасникiв дорожнього руху про розташування об'єктiв обслуговування;

е) таблички до дорожнiх знакiв. Уточнюють або обмежують дiю знакiв, разом з якими вони встановленi.

8.5.      Дорожня розмiтка (додаток 2) подiляється на горизонтальну та вертикальну i використовується окремо або разом з дорожнiми знаками, вимоги яких вона пiдкреслює або уточнює.

8.5.1.   Горизонтальна дорожня розмiтка встановлює певний режим i порядок руху. Наноситься на проїзнiй частинi або по верху бордюру у виглядi лiнiй, стрiлок, написiв, символiв тощо фарбою чи iншими матерiалами вiдповiдного кольору згiдно з пунктом 1 роздiлу 34 цих Правил.

8.5.2.   Вертикальна розмiтка у виглядi смуг бiлого i чорного кольору на дорожнiх спорудах та елементах обладнання дорiг призначена для зорового орiєнтування.

8.6.      Дорожнє обладнання застосовується як допомiжний засiб регулювання дорожнього руху.

До нього належать:

а) огородження i свiтлове сигнальне обладнання в мiсцях будiвництва, реконструкцiї та ремонту дорiг;

б) попереджувальнi свiтловi круглi тумби, що встановлюються на роздiлювальних смугах або острiвцях безпеки;

в) напрямнi стовпчики, що призначенi для забезпечення видимостi зовнiшнього краю узбiч i небезпечних перешкод в умовах недостатньої видимостi. Позначаються вертикальною розмiткою i повиннi бути обладнанi свiтлоповертачами: праворуч - червоного кольору, лiворуч - бiлого;

г) опуклi дзеркала для розширення оглядовостi водiям транспортних засобiв, якi проїжджають перехрестя чи iнше небезпечне мiсце з недостатньою оглядовiстю;

ґ) дорожнi огородження на мостах, шляхопроводах, естакадах, насипах та iнших небезпечних дiлянках дорiг;

д) пiшохiднi огородження в небезпечних для переходу проїзної частини мiсцях.

8.7.      Свiтлофори (додаток 3) призначенi для регулювання руху транспортних засобiв i пiшоходiв, мають свiтловi сигнали зеленого, жовтого, червоного i бiло-мiсячного кольорiв, якi розташованi вертикально чи горизонтально. Сигнали свiтлофора можуть бути з нанесеною суцiльною чи контурною стрiлкою (стрiлками), iз силуетом пiшохода, Х-подiбнi.

8.7.1.   У свiтлофорах з вертикальним розташуванням сигналiв сигнал червоного кольору - зверху, зеленого - знизу, а з горизонтальним: червоного - лiворуч, зеленого - праворуч.

8.7.2.   Свiтлофори з вертикальним розташуванням сигналiв можуть мати одну або двi додатковi секцiї з сигналами у виглядi зеленої стрiлки (стрiлок), що розташовуються на рiвнi сигналу зеленого кольору.

8.7.3.   Сигнали свiтлофора мають такi значення:

а) зелений дозволяє рух;

б) зелений у виглядi стрiлки (стрiлок) на чорному фонi дозволяє рух у зазначеному напрямку (напрямках). Таке саме значення має сигнал у виглядi зеленої стрiлки (стрiлок) у додатковiй секцiї свiтлофора.

Сигнал у виглядi стрiлки, що дозволяє поворот лiворуч, дозволяє й розворот, якщо вiн не заборонений дорожнiми знаками.

Сигнал у виглядi зеленої стрiлки (стрiлок) у додатковiй (додаткових) секцiї, увiмкнений разом iз зеленим сигналом свiтлофора, iнформує водiя про те, що вiн має перевагу в зазначеному стрiлкою (стрiлками) напрямку (напрямках) руху перед транспортними засобами, що рухаються з iнших напрямкiв;

в) зелений миготливий дозволяє рух, але iнформує про те, що незабаром буде ввiмкнено сигнал, який забороняє рух.

Для iнформування водiїв про час (у секундах), що залишився до кiнця горiння сигналу зеленого кольору, можуть застосовуватися цифровi табло;

г) чорна контурна стрiлка (стрiлки), нанесена на основний зелений сигнал, iнформує водiїв про наявнiсть додаткової секцiї свiтлофора i вказує iншi дозволенi напрямки руху нiж сигнал додаткової секцiї;

ґ) жовтий забороняє рух i попереджає про наступну змiну сигналiв;

д) жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух i iнформують про наявнiсть небезпечного нерегульованого перехрестя або пiшохiдного переходу;

е) червоний сигнал, у тому числi миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють рух.

Сигнал у виглядi зеленої стрiлки (стрiлок) у додатковiй (додаткових) секцiї разом з жовтим або червоним сигналом свiтлофора iнформує водiя про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобiв, якi рухаються з iнших напрямкiв;

 

є) поєднання червоного i жовтого сигналiв забороняє рух i iнформує про наступне вмикання зеленого сигналу;

ж) чорнi контурнi стрiлки на червоному i жовтому сигналах не змiнюють значення цих сигналiв та iнформують про дозволенi напрямки руху при зеленому сигналi;

з) вимкнений сигнал додаткової секцiї забороняє рух у напрямку, вказаному її стрiлкою (стрiлками).

8.7.4.   Для регулювання руху транспортних засобiв по смугах проїзної частини, напрямок руху на яких може змiнюватися на протилежний, застосовуються реверсивнi свiтлофори з червоним Х-подiбним сигналом i зеленим сигналом у виглядi стрiлки, спрямованої вниз. Цi сигнали забороняють або дозволяють рух по смузi, над якою вони розташованi.

Основнi сигнали реверсивного свiтлофора можуть бути доповненi жовтим сигналом у виглядi стрiлки, нахиленої по дiагоналi вниз праворуч, увiмкнення якого забороняє рух по смузi, позначенiй з обох бокiв дорожньою розмiткою 1.9, i iнформує про змiну сигналу реверсивного свiтлофора та необхiднiсть перестроювання на смугу руху праворуч.

При вимкнених сигналах реверсивного свiтлофора, що розташований над смугою, позначеною з обох бокiв дорожньою розмiткою 1.9, в'їзд на цю смугу заборонено.

8.7.5.   Для регулювання руху трамваїв можуть застосовуватися свiтлофори з чотирма сигналами бiло-мiсячного кольору, розташованими у виглядi лiтери "Т".

Рух дозволяється лише в разi ввiмкнення одночасно нижнього сигналу i одного або кiлькох верхнiх, з яких лiвий дозволяє рух лiворуч, середнiй - прямо, правий - праворуч. Якщо ввiмкнено лише три верхнi сигнали - рух заборонено.

У разi вимкнення чи несправностi трамвайних свiтлофорiв водiї трамваїв повиннi керуватися вимогами свiтлофорiв iз свiтловими сигналами червоного, жовтого i зеленого кольорiв.

8.7.6.   Для регулювання руху на залiзничних переїздах використовуються свiтлофори з двома червоними сигналами або одним бiло-мiсячним i двома червоними, якi мають такi значення:

а) миготливi червонi сигнали забороняють рух транспортних засобiв через переїзд;

б) миготливий бiло-мiсячний сигнал показує, що сигналiзацiя справна i не забороняє руху транспортних засобiв.

На залiзничних переїздах одночасно iз заборонним сигналом свiтлофора може бути ввiмкнено звуковий сигнал, який додатково iнформує учасникiв дорожнього руху про заборону руху через переїзд.

8.7.7.   Якщо сигнал свiтлофора має вигляд силуету пiшохода, його дiя поширюється лише на пiшоходiв, при цьому зелений сигнал дозволяє рух, червоний - забороняє.

Для незрячих пiшоходiв може бути ввiмкнено звуковий сигнал, який дозволяє рух пiшоходiв.

8.8.      Сигнали регулювальника. Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, в тому числi з жезлом або диском з червоним свiтлоповертачем, якi мають такi значення:

а) руки витягнутi в сторони, опущенi або права рука зiгнута перед грудьми:

з лiвого i правого бокiв - дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам - прямо i праворуч; пiшоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей i спини - рух усiх транспортних засобiв i пiшоходiв заборонено;

б) права рука витягнута вперед:

з лiвого боку - дозволено рух трамвая лiворуч, нерейковим транспортним засобам - у всiх напрямках; пiшоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

з боку грудей - усiм транспортним засобам дозволено рух лише праворуч; з правого боку та спини - рух усiх транспортних засобiв заборонено; пiшоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

в) рука пiднята вгору:

рух усiх транспортних засобiв i пiшоходiв заборонено в усiх напрямках.

Жезл використовується тiльки працiвниками пiдроздiлiв Державтоiнспекцiї та вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху.

Для привертання уваги учасникiв дорожнього руху використовується сигнал, поданий свистком.

Регулювальник може подавати iншi сигнали, зрозумiлi водiям i пiшоходам.

8.9.      Вимога про зупинку транспортного засобу подається працiвником мiлiцiї:

а) жезлом або рукою, що вказує на цей транспортний засiб;

б) за допомогою увiмкненого проблискового маячка синього i червоного або лише червоного кольору та (або) спецiального звукового сигналу;

в) за допомогою гучномовного пристрою;

г) за допомогою спецiального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу.

Водiй повинен зупинити транспортний засiб у мiсцi, на яке йому буде вказано, з дотриманням правил зупинки.

8.10.    У разi подання свiтлофором (крiм реверсивного) або регулювальником сигналу, що забороняє рух, водiї повиннi зупинитися перед дорожньою розмiткою 1.12 (стоп-лiнiя), дорожнiм знаком 5.62 "Мiсце зупинки", якщо їх немає - не ближче 10 м до найближчої рейки перед залiзничним переїздом, перед свiтлофором, пiшохiдним переходом, а якщо i вони вiдсутнi та в усiх iнших випадках - перед перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи перешкод для руху пiшоходiв.

8.11.    Водiям, якi в разi ввiмкнення жовтого сигналу або пiдняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засiб у мiсцi, передбаченому пунктом 8.10 цих Правил, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далi за умови забезпечення безпеки дорожнього руху.

8.12.    Забороняється самовiльно встановлювати, знiмати, пошкоджувати чи закривати дорожнi знаки, технiчнi засоби органiзацiї дорожнього руху (втручатись у їх роботу), розташовувати плакати, афiшi, рекламнi носiї та встановлювати пристрої, якi можуть бути прийнятi за знаки та iншi пристрої регулювання дорожнього руху або можуть погiршити їх видимiсть чи ефективнiсть, ослiпити учасникiв дорожнього руху, вiдволiкти їхню увагу i поставити пiд загрозу безпеку дорожнього руху.

 

 

9. Попереджувальнi сигнали

9.1.      Попереджувальними сигналами є:

а) сигнали, що подаються свiтловими покажчиками повороту або рукою;

б) звуковi сигнали;

в) перемикання свiтла фар;

г) увiмкнення ближнього свiтла фар у свiтлу пору доби;

ґ) увiмкнення аварiйної сигналiзацiї, сигналiв гальмування, лiхтаря заднього ходу, розпiзнавального знака автопоїзда;

д) увiмкнення проблискового маячка оранжевого кольору.

9.2.      Водiй повинен подавати сигнали свiтловими покажчиками повороту вiдповiдного напрямку:

а) перед початком руху i зупинкою;

б) перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

9.3.      У разi вiдсутностi або несправностi свiтлових покажчикiв повороту сигнали початку руху вiд правого краю проїзної частини, зупинки злiва, повороту лiворуч, розвороту або перестроювання на смугу руху лiворуч подаються лiвою рукою, витягнутою вбiк, або правою рукою, витягнутою вбiк i зiгнутою у лiктi пiд прямим кутом угору.

Сигнали початку руху вiд лiвого краю проїзної частини, зупинки справа, повороту праворуч, перестроювання на смугу руху праворуч подаються правою рукою, витягнутою вбiк, або лiвою рукою, витягнутою вбiк i зiгнутою у лiктi пiд прямим кутом угору.

У разi вiдсутностi або несправностi сигналiв гальмування такий сигнал подається лiвою або правою рукою, пiднятою вгору.

9.4.      Подавати сигнал покажчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкостi руху), але не менш як за 50 - 100 м у населених пунктах i за 150 - 200 м поза ними, i припиняти негайно пiсля його закiнчення (подавання сигналу рукою слiд закiнчити безпосередньо перед початком виконання маневру). Сигнал забороняється подавати, якщо вiн може бути не зрозумiлим для iнших учасникiв руху.

Подавання попереджувального сигналу не дає водiєвi переваги i не звiльняє його вiд вжиття запобiжних заходiв.

9.5.      Подавати звуковi сигнали у населених пунктах забороняється, крiм випадкiв, коли без цього неможливо запобiгти дорожньо-транспортнiй пригодi.

9.6.      Для привертання уваги водiя транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання свiтла фар, а поза населеними пунктами - i звуковий сигнал.

9.7.      Забороняється користуватися дальнiм свiтлом фар як попереджувальним сигналом в умовах, коли це може призвести до заслiплення iнших водiїв, у тому числi через дзеркало заднього виду.

9.8.      Пiд час руху механiчних транспортних засобiв у свiтлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє свiтло фар повинно бути увiмкнене:

а) у колонi;

б) на маршрутних транспортних засобах, що рухаються по смузi, позначенiй дорожнiм знаком 5.8, назустрiч загальному потоку транспортних засобiв;

в) на автобусах, що перевозять органiзованi групи дiтей;

г) на транспортних засобах, що перевозять великогабаритнi, великоваговi, небезпечнi вантажi або незнешкоджену тару з-пiд них;

ґ) на транспортному засобi, що буксирує;

д) у тунелях.

В умовах недостатньої видимостi на механiчних транспортних засобах можна ввiмкнути дальнє свiтло фар або додатково протитуманнi фари за умови, що це не буде заслiплювати iнших водiїв.

9.9.      Аварiйна свiтлова сигналiзацiя повинна бути ввiмкнена:

а) у разi вимушеної зупинки на дорозi;

б) у разi заслiплення водiя свiтлом фар;

в) на механiчному транспортному засобi, що рухається з технiчними несправностями, якщо такий рух не заборонено цими Правилами;

г) на механiчному транспортному засобi, що буксирується;

ґ) на механiчному транспортному засобi, позначеному розпiзнавальним знаком "Дiти", що перевозить органiзовану групу дiтей, пiд час їх посадки чи висадки;

д) на всiх механiчних транспортних засобах колони пiд час їх зупинки на дорозi;

е) у разi скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

9.10.    Разом з увiмкненням аварiйної свiтлової сигналiзацiї слiд установити знак аварiйної зупинки або миготливий червоний лiхтар на вiдстанi, що забезпечує безпеку дорож

9.11.    Разом з увiмкненням аварiйної свiтлової сигналiзацiї слiд установити знак аварiйної зупинки або миготливий червоний лiхтар на вiдстанi, що забезпечує безпеку дорож

 

10. Початок руху та змiна його напрямку

 10.1.    Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою змiною напрямку руху водiй повинен переконатися, що це буде безпечним i не створить перешкод або небезпеки iншим учасникам руху.

10.2.    Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворiв, мiсць стоянки, автозаправних станцiй та iнших прилеглих територiй, водiй повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пiшоходам i транспортним засобам, що рухаються по нiй, а з'їжджаючи з дороги - велосипедистам i пiшоходам, напрямок руху яких вiн перетинає.

10.3.    У разi перестроювання водiй повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тiй смузi, на яку вiн має намiр перестроїтися.

За одночасного перестроювання транспортних засобiв, що рухаються в одному напрямку, водiй, який знаходиться лiворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч.

10.4.    Перед поворотом праворуч, лiворуч або розворотом водiй має завчасно зайняти вiдповiдне крайнє положення на проїзнiй частинi, призначенiй для руху в цьому напрямку, крiм випадкiв, коли здiйснюється поворот у разi в'їзду на перехрестя, де органiзовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожнiми знаками чи дорожньою розмiткою або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфiгурацiєю проїзної частини, дорожнiми знаками чи розмiткою.

Водiй, що виконує поворот лiворуч або розворот поза перехрестям з вiдповiдного крайнього положення на проїзнiй частинi даного напрямку, повинен дати дорогу зустрiчним транспортним засобам, а при виконаннi цих маневрiв не з крайнього лiвого положення на проїзнiй частинi - i попутним транспортним засобам.

За наявностi трамвайної колiї посерединi проїзної частини водiй нерейкового транспортного засобу, що виконує поворот лiворуч або розворот поза перехрестям, повинен дати дорогу трамваю.

10.5.    Поворот необхiдно виконувати так, щоб при виїздi з перехрещення проїзних частин транспортний засiб не опинився на смузi зустрiчного руху, а у разi повороту праворуч слiд рухатися ближче до правого краю проїзної частини, крiм випадку виїзду з перехрестя, де органiзовано круговий рух, де напрямок руху визначено дорожнiми знаками чи дорожньою розмiткою або де рух можливий лише в одному напрямку.

10.6.    Якщо транспортний засiб через свої габарити або iншi причини не може виконати поворот чи розворот з вiдповiдного крайнього положення, дозволяється вiдступити вiд вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожнiх знакiв, дорожньої розмiтки та не створить небезпеки чи перешкод iншим учасникам руху. У разi потреби, для забезпечення безпеки дорожнього руху, слiд звернутися за допомогою до iнших осiб.

10.7.    Розворот забороняється:

а) на залiзничних переїздах;

б) на мостах, шляхопроводах, естакадах i пiд ними;

в) у тунелях;

г) за видимостi дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку;

ґ) на пiшохiдних переходах i ближче 10 м вiд них з обох бокiв, крiм випадку дозволеного розвороту на перехрестi;

д) на автомагiстралях, а також на дорогах для автомобiлiв, за винятком перехресть i мiсць, позначених дорожнiми знаками 5.26 чи 5.27.

10.8.    Якщо в мiсцi з'їзду з дороги є смуга гальмування, водiй, який має намiр повернути на iншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу i знижувати швидкiсть тiльки на нiй.

Якщо в мiсцi в'їзду на дорогу є смуга розгону, водiй має рухатися по нiй i вливатися в транспортний потiк, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по цiй дорозi.

10.9.    Пiд час руху транспортного засобу заднiм ходом водiй не повинен створювати небезпеки чи перешкод iншим учасникам руху. Для забезпечення безпеки руху вiн у разi потреби повинен звернутися за допомогою до iнших осiб.

10.10.  Забороняється рух транспортних засобiв заднiм ходом на автомагiстралях, дорогах для автомобiлiв, залiзничних переїздах, пiшохiдних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах i виїздах з них, а також на дiлянках дорiг з обмеженою оглядовiстю чи недостатньою видимiстю.

Дозволяється рух заднiм ходом на дорогах з одностороннiм рухом за умови дотримання вимог пункту 10.9 цих Правил та неможливостi пiд'їхати до об'єкта iншим чином.

10.11.    У разi коли траєкторiї руху транспортних засобiв перетинаються, а черговiсть проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водiй, до якого транспортний засiб наближається з правого боку.

 

11. Розташування транспортних засобiв на дорозi

11.1.    Кiлькiсть смуг на проїзнiй частинi для руху нерейкових транспортних засобiв визначається дорожньою розмiткою або дорожнiми знаками 5.16, 5.17.1, 5.17.2, а за їх вiдсутностi - самими водiями з урахуванням ширини проїзної частини вiдповiдного напрямку руху, габаритiв транспортних засобiв i безпечних iнтервалiв мiж ними.

11.2.    Нерейковi транспортнi засоби повиннi рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини.

11.3.    На дорогах iз двостороннiм рухом, якi мають по однiй смузi для руху в кожному напрямку, за вiдсутностi суцiльної лiнiї дорожньої розмiтки чи вiдповiдних дорожнiх знакiв виїзд на смугу зустрiчного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди або зупинки чи стоянки бiля лiвого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водiї зустрiчного напрямку мають перевагу.

11.4.    На дорогах з двостороннiм рухом, якi мають щонайменше двi смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрiчного руху бiк дороги.

11.5.    На дорогах, якi мають двi i бiльше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню лiву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо правi зайнятi, а також для повороту лiворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лiвому боцi дороги з одностороннiм рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки (стоянки).

11.6.    На дорогах, якi мають три i бiльше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобiлям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохiдним машинам i механiзмам дозволяється виїжджати на крайню лiву смугу лише для повороту лiворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннiм рухом, крiм цього, - для зупинки злiва, в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження.

11.7.    Транспортнi засоби, швидкiсть руху яких не повинна перевищувати 40 км/год. або якi з технiчних причин не можуть розвивати таку швидкiсть, повиннi рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крiм випадкiв, коли виконується обгiн, об'їзд або перестроювання перед поворотом лiворуч чи розворотом.

11.8.    По трамвайнiй колiї попутного напрямку, розташованiй на одному рiвнi з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобiв, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожнiми знаками чи дорожньою розмiткою, а також пiд час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колiю. На перехрестi дозволяється виїжджати на трамвайну колiю попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови вiдсутностi перед перехрестям дорожнiх знакiв 5.16 - 5.19. Поворот лiворуч або розворот повиннi виконуватися з трамвайної колiї попутного напрямку, розташованої на одному рiвнi з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобiв, якщо iнший порядок руху не передбачено дорожнiми знаками 5.16, 5.18 або розмiткою 1.18. В усiх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая.

11.9.    Забороняється виїжджати на трамвайну колiю зустрiчного напрямку, вiдокремленi вiд проїзної частини трамвайнi колiї та роздiлювальну смугу.

11.10.  На дорогах, проїзна частина яких подiлена на смуги руху лiнiями дорожньої розмiтки, забороняється рухатися, займаючи одночасно двi смуги. Наїжджати на переривчастi лiнiї розмiтки дозволяється лише пiд час перестроювання.

11.11.  При iнтенсивному русi змiнювати смугу дозволяється лише для об'їзду перешкоди, повороту, розвороту або зупинки.

11.12.  Водiй, який здiйснює поворот на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, може перестроюватися на неї тiльки пiсля проїзду реверсивного свiтлофора з сигналом, що дозволяє рух, i якщо це не суперечить пунктам 11.2, 11.5 та 11.6 цих Правил.

11.13.  Забороняється рух транспортних засобiв по тротуарах i пiшохiдних дорiжках, крiм випадкiв, коли вони застосовуються для виконання робiт або обслуговування торговельних та iнших пiдприємств, розташованих безпосередньо бiля цих тротуарiв або дорiжок, за вiдсутностi iнших пiд'їздiв i за умови виконання вимог пунктiв 26.1 - 26.3 цих Правил.

11.14   Рух по проїзнiй частинi на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) i вершникам дозволяється лише в один ряд по правiй крайнiй смузi якомога правiше, за винятком випадкiв, коли виконується об'їзд. Поворот лiворуч та розворот дозволяється на дорогах з однiєю смугою для руху в кожному напрямку i без трамвайної колiї посерединi. Дозволяється рух по узбiччю, якщо це не створить перешкод пiшоходам.

 

12. Швидкiсть руху

12.1.    Пiд час вибору в установлених межах безпечної швидкостi руху водiй повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливостi вантажу, що перевозиться, i стан транспортного засобу, щоб мати змогу постiйно контролювати його рух та безпечно керувати ним.

12.2.    У темну пору доби та в умовах недостатньої видимостi швидкiсть руху повинна бути такою, щоб водiй мав змогу зупинити транспортний засiб у межах видимостi дороги.

12.3.    У разi виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водiй об'єктивно спроможний виявити, вiн повинен негайно вжити заходiв для зменшення швидкостi аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для iнших учасникiв руху об'їзду перешкоди.

12.4.    У населених пунктах рух транспортних засобiв дозволяється iз швидкiстю не бiльше 60 км/год.

12.5.    У житлових i пiшохiдних зонах швидкiсть руху не повинна перевищувати 20 км/год.

12.6.    Поза населеними пунктами на всiх дорогах та на дорогах, що проходять через населенi пункти, позначенi знаком 5.47, дозволяється рух iз швидкiстю: а) легковим автомобiлям з причепом i мотоциклам - не бiльше 80 км/год.; б) транспортним засобам, якими керують водiї iз стажем до 2 рокiв, - не бiльше 70 км/год.; в) вантажним автомобiлям, що перевозять людей у кузовi, - не бiльше 60 км/год.; г) автобусам (за винятком мiкроавтобусiв) - не бiльше 90 км/год.; ?) iншим транспортним засобам: на автомагiстралях - не бiльше 130 км/год., на дорогах для автомобiлiв - не бiльше 110 км/год., на iнших дорогах - не бiльше 90 км/год.

12.7.    Пiд час буксирування швидкiсть не повинна перевищувати 50 км/год.

12.8.    На дiлянках дорiг у населених пунктах, де дорожнi умови гарантують безпеку руху при бiльш високiй швидкостi, за рiшенням власникiв дорiг або органiв, яким передано право на їх утримання, погодженим з Державтоiнспекцiєю, дозволена швидкiсть руху може бути збiльшена iз встановленням дорожнiх знакiв 3.29, 3.31. У цьому випадку водiям транспортних засобiв забороняється перевищення швидкостi, зазначеної у пунктах 12.6 ("а" - "г") i 12.7 цих Правил.

12.9.    Водiєвi забороняється: а) перевищувати максимальну швидкiсть, визначену технiчною характеристикою даного транспортного засобу; б) перевищувати максимальну швидкiсть, зазначену в пунктах 12.4 - 12.7, на дiлянцi дороги, де встановлено дорожнi знаки 3.29, 3.31, або на транспортному засобi, на якому встановлено розпiзнавальний знак вiдповiдно до пiдпункту "и" пункту 30.3 цих Правил; в) перешкоджати iншим транспортним засобам, рухаючись без потреби з дуже малою швидкiстю; г) рiзко гальмувати (крiм випадкiв, коли без цього неможливо запобiгти дорожньо-транспортнiй пригодi).

 

13. Дистанцiя, iнтервал, зустрiчний роз'їзд

13.1.    Водiй залежно вiд швидкостi руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, i стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанцiї та безпечного iнтервалу.

13.2.    На дорогах поза населеними пунктами водiї транспортних засобiв, швидкiсть яких не перевищує 40 км/год., повиннi дотримувати такої дистанцiї, щоб транспортнi засоби, якi виконують обгiн, мали змогу безперешкодно повернутися на ранiше займану смугу руху. Ця вимога не дiє, якщо водiй тихохiдного транспортного засобу подає попереджувальнi сигнали про виконання обгону чи об'їзду.

13.3.    Пiд час обгону, випередження, об'їзду перешкоди чи зустрiчного роз'їзду необхiдно дотримувати безпечного iнтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху.

13.4.    Якщо зустрiчний роз'їзд утруднений, водiй, на смузi руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким вiн керує, заважають зустрiчному руху, повинен дати дорогу. На дiлянках дорiг, позначених знаками 1.6 "Крутий пiдйом" i 1.7 "Крутий спуск", за наявностi перешкоди дати дорогу повинен водiй транспортного засобу, що рухається на спуск.

 

 14. Обгiн

14.1. Здiйснювати обгiн нерейкових транспортних засобiв дозволяється лише лiворуч. 14.2. Перед початком обгону водiй повинен переконатися в тому, що: а) жоден з водiїв транспортних засобiв, якi рухаються за ним i яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону; б) водiй транспортного засобу, який рухається попереду по тiй самiй смузi, не подав сигналу про намiр повороту (перестроювання) лiворуч; в) смуга зустрiчного руху, на яку вiн буде виїжджати, вiльна вiд транспортних засобiв на достатнiй для обгону вiдстанi; г) пiсля обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого вiн обганяє, повернутися на займану смугу. 14.3. Водiєвi транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджати обгону шляхом пiдвищення швидкостi руху або iншими дiями. 14.4. Якщо на дорозi за межами населеного пункту дорожня обстановка не дозволяє зробити обгiн тихохiдного або великогабаритного транспортного засобу, його водiй повинен рухатися якомога правiше, а у разi потреби - зупинитися на узбiччi i пропустити транспортнi засоби, що рухаються за ним. 14.5. Водiй транспортного засобу, який виконує обгiн, може залишитися на смузi зустрiчного руху, якщо пiсля повернення на ранiше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгiн, за умови, що вiн не створить небезпеки зустрiчним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, якi рухаються за ним з бiльш високою швидкiстю. 14.6. Обгiн заборонено: а) на перехрестi, крiм випадкiв, коли обганяються двоколiснi транспортнi засоби без бокового причепа; б) на залiзничних переїздах i ближче нiж за 100 м перед ними; в) ближче нiж за 50 м перед пiшохiдним переходом у населеному пунктi i 100 м - поза населеним пунктом; г) у кiнцi пiдйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та iнших дiлянках дорiг з обмеженою оглядовiстю чи в умовах недостатньої видимостi; ?) транспортного засобу, який здiйснює обгiн або об'їзд; д) у тунелях; е) на дорогах, що мають двi i бiльше смуги для руху в одному напрямку; є) колони транспортних засобiв, позаду якої рухається транспортний засiб з увiмкненим проблисковим маячком (крiм оранжевого).

 

 15. Зупинка i стоянка

15.1.    Зупинка i стоянка транспортних засобiв на дорозi повиннi здiйснюватись у спецiально вiдведених мiсцях чи на узбiччi.

15.2.    За вiдсутностi спецiально вiдведених мiсць чи узбiччя або коли зупинка чи стоянка там неможливi, вони дозволяються бiля правого краю проїзної частини (якомога правiше, щоб не перешкоджати iншим учасникам дорожнього руху).

15.3.    У населених пунктах зупинка i стоянка транспортних засобiв дозволяються на лiвому боцi дороги, що має по однiй смузi для руху в кожному напрямку (без трамвайних колiй посерединi) i не роздiлена розмiткою 1.1, а також на лiвому боцi дороги з одностороннiм рухом. Якщо дорога має бульвар або роздiлювальну смугу, зупинка i стоянка транспортних засобiв бiля них забороняються.

15.4.    Транспортнi засоби не дозволяється ставити на проїзнiй частинi в два i бiльше ряди. Велосипеди, мопеди i мотоцикли без бокового причепа дозволяється ставити на проїзнiй частинi не бiльше нiж у два ряди.

15.5.    Ставити транспортнi засоби пiд кутом до краю проїзної частини дозволяється в мiсцях, де це не буде перешкоджати руху iнших транспортних засобiв. Бiля тротуарiв або iнших мiсць iз пiшохiдним рухом ставити транспортнi засоби пiд кутом дозволяється лише передньою частиною, а на пiдйомах - тiльки задньою частиною.

15.6.    Стоянка всiх транспортних засобiв у мiсцях, позначених дорожнiми знаками 5.38, 5.39, встановленими з табличкою 7.6.1, дозволяється на проїзнiй частинi вздовж тротуару, а встановленими з однiєю з табличок 7.6.2 - 7.6.5 - легкових автомобiлiв i мотоциклiв тiльки так, як показано на табличцi.

15.7     На спусках i пiдйомах, де спосiб поставлення не ре?ламентується засобами регулювання руху, транспортнi засоби необхiдно ставити пiд кутом до краю проїзної частини так, щоб не створювати перешкод iншим учасникам дорожнього руху i виключити можливiсть для самовiльного руху цих засобiв. На таких дiлянках допускається ставити транспортний засiб уздовж краю проїзної частини, повернувши керованi колеса таким чином, щоб виключалась можливiсть самовiльного руху транспортного засобу.

15.8     На трамвайнiй колiї попутного напрямку, розташованiй лiворуч на одному рiвнi з проїзною частиною для руху нерейкових транспортних засобiв, дозволяється зупинка лише для виконання вимог цих Правил, а на розташованих бiля правого краю проїзної частини - лише для посадки (висадки) пасажирiв чи виконання вимог цих Правил. У цих випадках не повинно створюватись перешкод для руху трамваїв.

15.9     Зупинка забороняється: а) на залiзничних переїздах; б) на трамвайних колiях (крiм випадкiв, обумовлених пунктом 15.8 цих Правил); в) на естакадах, мостах, шляхопроводах i пiд ними, а також у тунелях; г) на пiшохiдних переходах i ближче 10 м вiд них з обох бокiв, крiм випадкiв надання переваги в русi; ?) на перехрестях та ближче 10 м вiд краю перехрещуваної проїзної частини за вiдсутностi на них пiшохiдного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русi та зупинки проти бокового проїзду на Т-подiбних перехрестях, де є суцiльна лiнiя розмiтки або роздiлювальна смуга; д) у мiсцях, де вiдстань мiж суцiльною лiнiєю розмiтки, роздiлювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини i транспортним засобом, що зупинився, менше 3 м; е) ближче 30 м вiд посадкових майданчикiв для зупинки маршрутних транспортних засобiв, а коли їх немає - ближче 30 м вiд дорожнього знака такої зупинки з обох бокiв; є) ближче 10 м вiд позначеного мiсця виконання дорожнiх робiт i в зонi їх виконання, де це створить перешкоди технологiчним транспортним засобам, що працюють; ж) у мiсцях, де буде неможливим зустрiчний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився; з) у мiсцях, де транспортний засiб закриває вiд iнших водiїв сигнали свiтлофора або дорожнi знаки; и) ближче 10 м вiд виїздiв з прилеглих територiй i безпосередньо в мiсцi виїзду.

15.10   Стоянка забороняється: а) у мiсцях, де заборонена зупинка; б) на тротуарах (крiм мiсць, позначених вiдповiдними дорожнiми знаками, встановленими з табличками); в) на тротуарах, за винятком легкових автомобiлiв та мотоциклiв, якi можуть бути поставленi на краю тротуарiв, де для руху пiшоходiв залишається щонайменше 2 м; г) ближче 50 м вiд залiзничних переїздiв; ?) поза населеними пунктами в зонi небезпечних поворотiв i випуклих переломiв поздовжнього профiлю дороги з видимiстю або оглядовiстю менше 100 м хоча б в одному напрямку руху; д) у мiсцях, де транспортний засiб, що стоїть, зробить неможливим рух iнших транспортних засобiв або створить перешкоду для руху пiшоходiв.

15.11   У темну пору доби i в умовах недостатньої видимостi стоянка поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги.

15.12   Водiй не повинен залишати транспортний засiб, не вживши всiх заходiв, щоб не допустити його самовiльного руху, проникнення до нього i (або) незаконного заволодiння ним.

15.13   Забороняється вiдчиняти дверi транспортного засобу, залишати їх вiдчиненими i виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпецi i створює перешкоди iншим учасникам дорожнього руху.

15.14   У разi вимушеної зупинки в мiсцi, де зупинку заборонено, водiй повинен вжити всiх заходiв, щоб прибрати транспортний засiб, а за неможливостi це зробити - дiяти згiдно з вимогами пунктiв 9.9 - 9.11 цих Правил.

 

 16. Проїзд перехресть

16.1.    Перехрестя, де черговiсть проїзду визначається сигналами свiтлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехрестi знаки прiоритету не дiють. У разi вимкнення свiтлофора або його роботи в режимi миготiння сигналу жовтого кольору та вiдсутностi регулювальника перехрестя вважається нерегульованим i водiї повиннi керуватись правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на перехрестi знаками прiоритету.

16.2.    На регульованих i нерегульованих перехрестях водiй, повертаючи праворуч або лiворуч, повинен дати дорогу пiшоходам, якi переходять проїзну частину, на яку вiн повертає, а також велосипедистам, якi рухаються прямо в попутному напрямку.

16.3.    У разi необхiдностi надання переваги в русi транспортним засобам, якi рухаються по перехрещуванiй дорозi, водiй повинен зупинити транспортний засiб перед дорожньою розмiткою 1.12 (стоп-лiнiєю) або 1.13, свiтлофором так, щоб бачити його сигнали, а якщо вони вiдсутнi - перед краєм перехрещуваної проїзної частини, не створюючи перешкод для руху пiшоходiв.

16.4.    Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числi при сигналi свiтлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водiя зупинитися на перехрестi, що створить перешкоду для руху iнших транспортних засобiв i пiшоходiв.

 Регульованi перехрестя

16.5.    У разi подання сигналу регулювальником або ввiмкнення сигналу свiтлофора, що дозволяє рух, водiй зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пiшоходам, якi закiнчують перехiд.

16.6.    Повертаючи лiворуч або розвертаючись при зеленому сигналi основного свiтлофора, водiй нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрiчному напрямку прямо або повертають праворуч. Цим правилом повиннi керуватися мiж собою i водiї трамваїв.

16.7     Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал свiтлофора дозволяють одночасно рух трамвая i нерейкових транспортних засобiв, трамваю надається перевага незалежно вiд напрямку його руху.

16.8     Водiй, який виїхав на перехрещення проїзних частин згiдно iз сигналом свiтлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у намiченому напрямку незалежно вiд сигналiв свiтлофора на виїздi. Проте, якщо на перехрестях перед свiтлофорами на шляху руху водiя є дорожня розмiтка 1.12 (стоп-лiнiя) або дорожнiй знак 5.62, вiн повинен керуватися сигналами кожного свiтлофора.

16.9     Пiд час руху в напрямку стрiлки, ввiмкнутої в додатковiй секцiї одночасно з жовтим або червоним сигналом свiтлофора, водiй має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з iнших напрямкiв.

16.10   На перехрестi, де рух регулюється свiтлофором з додатковою секцiєю, водiй, який перебуває на смузi, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрiлка, ввiмкнута в додатковiй секцiї, якщо його зупинка на заборонний сигнал свiтлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тiй само смузi.

Нерегульованi перехрестя

16.11   На перехрестi нерiвнозначних дорiг водiй транспортного засобу, що рухається по другоряднiй дорозi, повинен дати дорогу транспортним засобам, якi наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головнiй дорозi, незалежно вiд напрямку їх подальшого руху.

16.12   На перехрестi рiвнозначних дорiг водiй нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч. Цим правилом повиннi керуватися мiж собою i водiї трамваїв. На будь-якому нерегульованому перехрестi трамвай, незалежно вiд напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рiвнозначнiй дорозi.

16.13   Перед поворотом лiворуч i розворотом водiй нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рiвнозначнiй дорозi в зустрiчному напрямку прямо чи праворуч. Цим правилом повиннi керуватися мiж собою i водiї трамваїв.

16.14   Якщо головна дорога на перехрестi змiнює напрямок, водiї транспортних засобiв, якi рухаються по нiй, повиннi керуватися мiж собою правилами проїзду перехресть рiвнозначних дорiг. Цим правилом повиннi керуватися мiж собою i водiї, якi рухаються по другорядних дорогах.

16.15   Якщо неможливо визначити наявнiсть покриття на дорозi (темна пора доби, грязь, снiг тощо), а знаки прiоритету вiдсутнi, водiй повинен вважати, що перебуває на другоряднiй дорозi.

 

 17. Переваги маршрутних транспортних засобiв

17.1. На дорозi iз смугою для маршрутних транспортних засобiв, позначенiй дорожнiм знаком 5.8 або 5.11, забороняються рух i зупинка iнших транспортних засобiв на цiй смузi. 17.2. Водiй, який повертає праворуч на дорозi iз смугою для маршрутних транспортних засобiв, що вiдокремлена переривчастою лiнiєю дорожньої розмiтки, може виконувати поворот з цiєї смуги. У таких мiсцях дозволяється також заїжджати на неї пiд час виїзду на дорогу i для посадки чи висадки пасажирiв бiля правого краю проїзної частини. 17.3. Поза перехрестями, де трамвайнi колiї перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобiв, перевага надається трамваю (крiм випадкiв виїзду трамвая з депо). 17.4. У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мiкроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух вiд позначеної зупинки, розташованої в заїзному "карманi", водiї iнших транспортних засобiв зобов'язанi зменшити швидкiсть, а в разi потреби зупинитися, щоб дати можливiсть маршрутному транспортному засобу розпочати рух. 17.5. Водiї автобусiв, мiкроавтобусiв i тролейбусiв, якi подали сигнал про намiр розпочати рух вiд зупинки, повиннi вжити заходiв для запобiгання дорожньо-транспортнiй пригодi.

 

 18. Проїзд пiшохiдних переходiв i зупинок транспортних засобiв

18.1.    Водiй транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пiшохiдного переходу, на якому перебувають пiшоходи, повинен зменшити швидкiсть, а в разi потреби зупинитися, щоб дати дорогу пiшоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

18.2.    На регульованих пiшохiдних переходах i перехрестях при сигналi свiтлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водiй повинен дати дорогу пiшоходам, якi закiнчують перехiд проїзної частини вiдповiдного напрямку руху i для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

18.3.    Проїжджаючи повз пiшоходiв, якi не встигли закiнчити перехiд проїзної частини i вимушено перебувають на острiвцi безпеки або лiнiї, що роздiляє транспортнi потоки протилежних напрямкiв, водiї повиннi дотримувати безпечного iнтервалу.

18.4.    Якщо перед нерегульованим пiшохiдним переходом зменшує швидкiсть чи зупинився транспортний засiб, водiї iнших транспортних засобiв, що рухаються по сусiднiх смугах, повиннi зменшити швидкiсть, а в разi потреби зупинитися i можуть продовжити (вiдновити) рух лише переконавшись, що на пiшохiдному переходi немає пiшоходiв, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

18.5.    У будь-якому мiсцi водiй повинен пропустити слiпих пiшоходiв, якi подають сигнал тростиною бiлого кольору, спрямованою вперед.

18.6.    Забороняється в'їжджати на пiшохiдний перехiд, якщо за ним утворився затор, який змусить водiя зупинитися на цьому переходi.

18.7.    Водiї повиннi зупинитися перед пiшохiдним переходом на сигнал, передбачений пiдпунктом "в" пункту 8.8 цих Правил, якщо така вимога надiйшла вiд членiв шкiльного патруля, загону юних iнспекторiв руху, вiдповiдним чином екiпiрованих, або осiб, що супроводжують групи дiтей, i дати дорогу дiтям, якi переходять проїзну частину дороги.

18.8.    Водiй транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пiшоходам, якi йдуть з боку вiдчинених дверей до (або вiд) трамвая, що стоїть на зупинцi, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розмiщеного на нiй. Продовжувати рух дозволяється лише тодi, коли пiшоходи залишать проїзну частину i в трамваї зачиняться дверi.

18.9.    Наближаючись до транспортного засобу з розпiзнавальним знаком "Дiти", що зупинився з увiмкненою аварiйною сигналiзацiєю, водiй повинен зменшити швидкiсть, а в разi потреби зупинитися, щоб уникнути наїзду на дiтей.

 

19. Користування зовнiшнiми свiтловими приладами

19.1.    У темну пору доби та в умовах недостатньої видимостi незалежно вiд ступеня освiтлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобi, що рухається, повиннi бути ввiмкненi такi свiтловi пристрої: а) на всiх механiчних транспортних засобах - фари ближнього (дальнього) свiтла; б) на мопедах (велосипедах) i гужових возах (санях) - фари або лiхтарi; в) на причепах та транспортних засобах, що буксируються, - габаритнi лiхтарi. Примiтка. В умовах недостатньої видимостi на механiчних транспортних засобах дозволяється замiсть фар ближнього (дальнього) свiтла ввiмкнути протитуманнi фари.

19.2.    Дальнє свiтло слiд перемикати на ближнє не менш як за 250 м до зустрiчного транспортного засобу, а також тодi, коли воно може заслiпити iнших водiїв, зокрема тих, що рухаються в попутному напрямку. Свiтло необхiдно перемикати i на бiльшiй вiдстанi, якщо водiй зустрiчного транспортного засобу перiодичним перемиканням свiтла фар покаже потребу в цьому.

19.3.    У разi погiршення видимостi у напрямку руху, викликаного свiтлом фар зустрiчних транспортних засобiв, водiй повинен зменшити швидкiсть до такої, яка б не перевищувала безпечної за умовами фактичної видимостi дороги в напрямку руху, а у разi заслiплення - увiмкнути аварiйну свiтлову сигналiзацiю i, не змiнюючи смуги руху, зупинитися. Вiдновлення руху дозволяється лише пiсля того, як пройдуть негативнi наслiдки заслiплення.

19.4.    Пiд час зупинки на дорозi в темну пору доби i в умовах недостатньої видимостi на транспортному засобi мають бути ввiмкненi габаритнi або стоянковi лiхтарi, а при вимушенiй зупинцi додатково - аварiйна свiтлова сигналiзацiя. В умовах недостатньої видимостi дозволяється додатково увiмкнути ближнє свiтло або протитуманнi фари та заднi протитуманнi лiхтарi. Якщо габаритнi лiхтарi несправнi, транспортний засiб слiд прибрати за межi дороги, а якщо це неможливо, його необхiдно позначити вiдповiдно до вимог пунктiв 9.10 i 9.11 цих Правил.

19.5.    Протитуманнi фари можна використовувати в умовах недостатньої видимостi як окремо, так i з ближнiм або дальнiм свiтлом фар, а в темну пору доби на неосвiтлених дiлянках дорiг - лише разом з ближнiм або дальнiм свiтлом фар.

19.6.    Фарою-прожектором i фарою-шукачем можуть користуватися лише водiї оперативних транспортних засобiв пiд час виконання службових завдань, вживши заходiв для того, щоб не заслiплювати iнших учасникiв дорожнього руху.

19.7.    Забороняється пiдключати заднi протитуманнi лiхтарi до сигналiв гальмування.

19.8.    Знак автопоїзда, встановлений згiдно з вимогами пiдпункту "а" пункту 30.3 цих Правил, повинен бути постiйно увiмкнений пiд час руху, а в темну пору доби або в умовах недостатньої видимостi - i пiд час вимушеної зупинки, зупинки чи стоянки на дорозi.

19.9.    Заднiй протитуманний лiхтар дозволяється використовувати в умовах недостатньої видимостi як у свiтлу, так i в темну пору доби.

 

20. Рух через залiзничнi переїзди

20.1.    Водiї транспортних засобiв можуть перетинати залiзничнi колiї лише на залiзничних переїздах.

20.2.    Пiд'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух пiсля зупинки перед ним, водiй зобов'язаний керуватися вказiвками i сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, свiтловою та звуковою сигналiзацiєю, дорожнiми знаками i дорожньою розмiткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд (локомотив, дрезина).

20.3.    Для пропуску поїзда, що наближається, i в iнших випадках, коли рух через залiзничний переїзд заборонено, водiй повинен зупинитися перед дорожньою розмiткою 1.12 (стоп-лiнiєю), дорожнiм знаком 2.2, шлагбаумом чи свiтлофором так, щоб бачити сигнали, а якщо засоби органiзацiї дорожнього руху вiдсутнi - не ближче 10 м до найближчої рейки.

20.4.    Якщо перед переїздом немає дорожньої розмiтки або дорожнiх знакiв, що визначають кiлькiсть смуг руху, рух транспортних засобiв через переїзд дозволяється лише в один ряд.

20.5.    Рух через переїзд забороняється, якщо: а) черговий по переїзду подає сигнал заборони руху - стоїть до водiя грудьми або спиною з пiднятим над головою жезлом (червоним лiхтарем чи прапорцем) або з витягнутими в сторони руками; б) шлагбаум опущений або почав опускатися; в) увiмкнено заборонний сигнал свiтлофора чи звуковий сигнал незалежно вiд наявностi та положення шлагбаума; г) за переїздом утворився затор, який змусить водiя зупинитися на переїздi; ?) до переїзду в межах видимостi наближається поїзд (локомотив, дрезина).

20.6.    Рух через переїзд сiльськогосподарських, дорожнiх, будiвельних та iнших машин i механiзмiв дозволяється тiльки в транспортному станi.

20.7.    Забороняється самовiльно вiдкривати шлагбаум або об'їжджати його, а також об'їжджати транспортнi засоби, якi стоять перед переїздом, коли рух через нього заборонено.

20.8.    У разi вимушеної зупинки транспортного засобу на переїздi водiй зобов'язаний негайно висадити людей i вжити заходiв для звiльнення переїзду, а якщо це не вдається зробити, вiн повинен: а) коли є можливiсть, послати двох чоловiк уздовж колiй в обидва боки вiд переїзду не менш як на 1000 м (якщо одного, то в бiк ймовiрної появи поїзда, а на одноколiйних переїздах - у бiк гiршої видимостi залiзничної колiї), пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машинiсту поїзда (локомотива, дрезини), що наближається; б) залишатися бiля транспортного засобу i, подаючи сигнали загальної тривоги, вживати всiх заходiв для звiльнення переїзду; в) у разi появи поїзда бiгти йому назустрiч, подаючи сигнал зупинки.

20.9.    Сигналом зупинки поїзда (локомотива, дрезини) є круговий рух руки (у свiтлу пору - iз шматком яскравої тканини або будь-яким добре помiтним предметом, у темну пору доби i в умовах недостатньої видимостi - з факелом або лiхтарем). Сигналом загальної тривоги є серiї звукових сигналiв транспортного засобу, що складаються з одного довгого i трьох коротких сигналiв.

20.10.  Стадо тварин дозволяється переганяти через переїзд тiльки за достатньої кiлькостi погоничiв, але не менше трьох. Переводити поодиноких тварин (не бiльше двох на одного погонича) необхiдно лише за вуздечку, повiд.

 

 21. Перевезення пасажирiв

21.1.    Дозволяється перевозити пасажирiв у транспортному засобi, обладнаному мiсцями для сидiння в кiлькостi, що передбачена технiчною характеристикою так, щоб вони не заважали водiєвi керувати транспортним засобом i не обмежували оглядовiсть, вiдповiдно до правил перевезення.

21.2.    Водiям маршрутних транспортних засобiв забороняється пiд час перевезення пасажирiв розмовляти з ними, їсти, пити, палити, а також перевозити пасажирiв i вантаж у кабiнi, якщо вона вiдокремлена вiд салону.

21.3.    Пiд час перевезення в автобусi, мiкроавтобусi органiзованої групи дiтей повинно бути не менше одного дорослого супровiдника. При цьому спереду i ззаду обов'язково встановлюється згiдно з вимогами пiдпункту "в" пункту 30.3 цих Правил розпiзнавальний знак "Дiти".

21.4.    Водiю забороняється починати рух до повного зачинення дверей та вiдчиняти їх до зупинки транспортного засобу.

21.5.    Перевезення пасажирiв (до 8 чоловiк, крiм водiя) у пристосованому для цього вантажному автомобiлi дозволяється водiям, якi мають стаж керування транспортним засобом бiльше трьох рокiв i посвiдчення водiя категорiї "C", а у разi перевезення понад зазначену кiлькiсть (включаючи пасажирiв у кабiнi) - категорiй "C" i "D".

21.6.    Вантажний автомобiль, що використовується для перевезення пасажирiв, повинен бути обладнаний сидiннями, закрiпленими в кузовi на вiдстанi не менш як 0,3 м вiд верхнього краю борту i 0,3 - 0,5 м вiд пiдлоги. Сидiння, що розташованi вздовж заднього або бокового борту, повиннi мати мiцнi спинки.

21.7.    Кiлькiсть пасажирiв, якi перевозяться в кузовi вантажного автомобiля, не повинна перевищувати кiлькостi обладнаних для сидiння мiсць.

21.8.    Вiйськовослужбовцi строкової служби, якi мають посвiдчення водiя транспортного засобу категорiї "C", допускаються до перевезення пасажирiв у кузовi пристосованого для цього вантажного автомобiля згiдно з кiлькiстю обладнаних для сидiння мiсць пiсля проходження спецiальної пiдготовки i стажування протягом 6 мiсяцiв.

21.9.    Перед поїздкою водiй вантажного автомобiля повинен проiнструктувати пасажирiв про їх обов'язки та правила посадки, висадки, розмiщення i поведiнки в кузовi. Починати рух можна, лише переконавшись, що створено умови для безпечного перевезення пасажирiв.

21.10.  Проїзд у кузовi вантажного автомобiля, не обладнаного для перевезення пасажирiв, дозволяється лише особам, якi супроводжують вантаж або їдуть за ним, за умови, що вони забезпеченi мiсцями для сидiння, розташованими згiдно з вимогами пункту 21.5 цих Правил i технiки безпеки. Кiлькiсть пасажирiв у кузовi та кабiнi не повинна перевищувати 8 чоловiк.

21.11.  Забороняється перевозити: а) пасажирiв поза кабiною автомобiля (крiм передбачених цими Правилами випадкiв перевезення пасажирiв у кузовi вантажного автомобiля з бортовою платформою або в кузовi-фургонi, призначених для перевезення пасажирiв), у кузовi автомобiля-самоскида, трактора, iнших самохiдних машин, на вантажному причепi, напiвпричепi, в причепi-дачi, в кузовi вантажного мотоцикла; б) дiтей, зрiст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-рiчного вiку, - на передньому сидiннi легкового автомобiля, мiкроавтобуса (за вiдсутностi спецiального дитячого сидiння) i на задньому сидiннi мотоцикла; в) дiтей до 16-рiчного вiку в кузовi будь-якого вантажного автомобiля; г) органiзованi групи дiтей у темну пору доби.

 

 22. Перевезення вантажу

22.1.    Маса вантажу, що перевозиться, i розподiл навантаження на осi не повиннi перевищувати величин, визначених технiчною характеристикою даного транспортного засобу.

22.2.    Водiй перед початком руху зобов'язаний перевiрити надiйнiсть розташування i крiплення вантажу, а пiд час руху - контролювати це, щоб запобiгти його падiнню, волочiнню, травмуванню супроводжуючих осiб чи створенню перешкод для руху.

22.3.    Перевезення вантажу дозволяється за умови, що вiн: а) не наражає на небезпеку учасникiв дорожнього руху; б) не порушує стiйкостi транспортного засобу i не утруднює керування ним; в) не обмежує водiєвi оглядовостi; г) не закриває зовнiшнiх свiтлових приладiв, свiтлоповертачiв, номерних i розпiзнавальних знакiв, а також не перешкоджає сприйманню сигналiв, що подаються рукою; ?) не створює шуму, не пiднiмає пилу та не забруднює проїзну частину i навколишнє середовище.

22.4.    Вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду бiльш як на 1 м, а за шириною перевищує 0,4 м вiд зовнiшнього краю переднього або заднього габаритного лiхтаря, повинен бути позначений вiдповiдно до вимог пiдпункту "з" пункту 30.3 цих Правил.

22.5.    За спецiальними правилами здiйснюються перевезення небезпечних вантажiв i незнешкодженої тари з-пiд них, рух транспортних засобiв та їх составiв у разi, коли хоч один з їх габаритiв перевищує за шириною 2,65 м, за висотою вiд поверхнi дороги - 4 м (для контейнеровозiв на встановлених маршрутах - 4,35 м), за довжиною - 22 м (для маршрутних транспортних засобiв - 25 м), фактична маса понад 38 т, навантаження на одиночну вiсь - 10 т, здвоєнi осi - 16 т, строєнi - 22 т (на встановлених Мiнтрансом i Державтоiнспекцiєю маршрутах - 40 т, для контейнеровозiв на встановлених маршрутах - 44 т, навантаження на одиночну вiсь - 11 т, здвоєнi осi - 18 т, строєнi - 24 т) або якщо вантаж виступає за заднiй габарит транспортного засобу бiльш як на 2 м. Осi слiд вважати здвоєними або строєними, якщо вiдстань мiж ними (сумiжними) не перевищує 2,5 м.

22.6.    Транспортний засiб, що здiйснює перевезення негабаритних, великовагових чи небезпечних вантажiв, повинен рухатись з увiмкненим проблисковим маячком (проблисковими маячками) оранжевого кольору, ближнiм свiтлом фар, заднiми габаритними лiхтарями, нанесеними свiтлоповертальними елементами, встановленими розпiзнавальними знаками, передбаченими пунктом 30.3 цих Правил.

 

 23. Буксирування та експлуатацiя транспортних составiв

23.1.    Буксирування повинно виконуватися механiчним транспортним засобом без причепа i з технiчно справними зчiпними пристроями як у буксированого транспортного засобу, так i у транспортного засобу, що буксирує. Запускання двигуна iз застосуванням жорсткого або гнучкого зчеплення повинно виконуватися згiдно з вимогами цього роздiлу. Дозволяється буксирування одного механiчного транспортного засобу лише з одним причепом.

23.2.    Буксирування транспортних засобiв здiйснюється: а) iз застосуванням жорсткого або гнучкого зчеплення; б) iз частковим навантаженням буксированого транспортного засобу на платформу або на спецiальне опорне пристосування.

23.3.    Жорстке зчеплення повинно забезпечувати вiдстань мiж транспортними засобами не бiльш як 4 м, гнучке - в межах 4 - 6 м. Гнучке зчеплення через кожний метр позначається сигнальними щитками або прапорцями згiдно з вимогами пункту 30.5 цих Правил.

23.4.    У разi буксирування механiчного транспортного засобу на гнучкому зчепленнi в буксированому транспортному засобi повиннi дiяти i бути справними робоча гальмова система i рульове керування, а на жорсткому зчепленнi - рульове керування.

23.5.    Буксирування механiчного транспортного засобу на жорсткому або гнучкому зчепленнi повинно здiйснюватися лише за умови, що за кермом буксированого транспортного засобу перебуває водiй (крiм випадкiв, коли конструкцiя жорсткого зчеплення забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторiї руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно вiд величини поворотiв).

23.6.    Буксирування немеханiчного транспортного засобу повинно здiйснюватися лише на жорсткому зчепленнi за умови, що його конструкцiя забезпечує буксируваному транспортному засобу повторення траєкторiї руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно вiд величини поворотiв.

23.7.    Механiчний транспортний засiб з рульовим керуванням, що не дiє, повинен буксируватися вiдповiдно до вимог пiдпункту "б" пункту 23.2 цих Правил.

23.8.    Перед початком буксирування водiї механiчних транспортних засобiв повиннi узгодити порядок подачi сигналiв, зокрема для зупинки транспортних засобiв.

23.9.    Пiд час буксирування на жорсткому або гнучкому зчепленнi забороняється перевозити пасажирiв у буксированому транспортному засобi (крiм легкового автомобiля) та кузовi вантажного автомобiля, що буксирує, а в разi буксирування способом часткового навантаження цього засобу на платформу або спецiальне опорне пристосування - в усiх транспортних засобах (крiм кабiни транспортного засобу, що буксирує).

23.10.  Буксирування забороняється: а) якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою (або за її вiдсутностi) перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує; б) на гнучкому зчепленнi пiд час ожеледицi; в) якщо загальна довжина зчеплених транспортних засобiв перевищує 22 м (маршрутних транспортних засобiв - 30 м); г) мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклiв, мопедiв чи велосипедiв; ?) бiльше одного транспортного засобу або транспортним засобом з причепом; д) причепiв будь-якого типу автобусами.

23.11.  Експлуатацiя составiв транспортних засобiв у складi автомобiля, трактора або iншого тягача i причепа дозволяється лише за умови вiдповiдностi причепа тягачу та виконання вимог щодо їх експлуатацiї.

23.12.  Експлуатацiя состава транспортних засобiв у складi автобуса i причепа забороняється.

 

24. Навчальна їзда

24.1.    Навчати водiнню транспортного засобу дозволяється лише осiб, якi не мають для цього медичних протипоказань, а у разi пiдготовки особою вiдповiдно до вимог пункту 24.7 в iндивiдуальному порядку - за наявностi вiдповiдної медичної довiдки.

24.2.    Особам, котрi навчаються водiнню автомобiля, повинно бути не менше 16 рокiв, а мотоцикла - 14 рокiв. Такi особи зобов'язанi мати при собi документ, що засвiдчує їхнiй вiк.

24.3.    Особа, яка навчається водiнню транспортного засобу, зобов'язана знати i виконувати вимоги цих Правил.

24.4.    Початкове навчання водiнню транспортного засобу повинно проводитися на закритих майданчиках, автодромах або у мiсцях, де вiдсутнi iншi учасники дорожнього руху.

24.5.    Навчальна їзда на дорогах дозволяється тiльки в присутностi майстра виробничого навчання водiнню (особи, яка навчає) i за достатнiх початкових навичок водiння у того, хто навчається.

24.6.    Майстер виробничого навчання водiнню навчального закладу незалежно вiд його форми власностi i господарювання повинен мати при собi документ на право навчання водiнню i посвiдчення на право керування транспортним засобом вiдповiдної категорiї i несе вiдповiдальнiсть як водiй згiдно iз законодавством.

24.7.    Особа, яка навчає водiнню в iндивiдуальному порядку, повинна мати стаж водiя не менше 3 рокiв i посвiдчення на право керування транспортним засобом вiдповiдної категорiї. Ця особа також несе вiдповiдальнiсть як водiй згiдно iз законодавством.

24.8.    Механiчнi транспортнi засоби, на яких проводиться навчання, повиннi мати розпiзнавальнi знаки "Учбовий транспортний засiб" вiдповiдно до вимог пiдпункту "к" пункту 30.3 цих Правил. Автомобiлi навчальних закладiв, якi систематично використовуються для навчання водiнню, крiм того, повиннi бути обладнанi додатковими педалями зчеплення i гальмування, дзеркалом заднього виду для майстра виробничого навчання.

24.9.    Забороняється навчання водiнню транспортних засобiв у житловiй зонi, на дорогах для автомобiлiв та на автомагiстралях. Перелiк дорiг, на яких дозволяється навчання водiнню транспортних засобiв, погоджується з Державтоiнспекцiєю.

 

 25. Рух транспортних засобiв у колонах

25.1.    На кожному транспортному засобi, що рухається в складi колони, встановлюється розпiзнавальний знак "Колона", передбачений пiдпунктом "є" пункту 30.3 цих Правил, i вмикається ближнє свiтло фар. Розпiзнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативнi транспортнi засоби з увiмкненими червоним, синiм i червоним, зеленим або синiм i зеленим проблисковими маячками та (або) спецiальними звуковими сигналами.

25.2.    Транспортнi засоби повиннi рухатися в колонi лише в один ряд якнайближче до правого краю проїзної частини, за винятком випадкiв, коли вони супроводжуються оперативними транспортними засобами.

25.3.    Швидкiсть руху колони та дистанцiя мiж транспортними засобами встановлюються старшим колони або за режимом руху головної машини вiдповiдно до вимог цих Правил.

25.4.    Колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути роздiлена на групи (не бiльше п'яти транспортних засобiв у кожнiй), дистанцiя мiж якими повинна забезпечувати можливiсть обгону групи iншими транспортними засобами.

25.5.    У разi зупинки колони на дорозi на всiх транспортних засобах вмикається аварiйна сигналiзацiя.

25.6.    Iншим транспортним засобам забороняється займати мiсце для постiйного руху в колонi.

 

 26. Рух у житловiй та пiшохiднiй зонi

26.1.    Пiшоходам дозволяється рухатися у житловiй та пiшохiднiй зонi як по тротуарах, так i по проїзнiй частинi. Пiшоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повиннi створювати безпiдставних перешкод для їхнього руху.

26.2.    У житловiй зонi забороняється: а) транзитний рух транспортних засобiв; б) стоянка транспортних засобiв поза спецiально вiдведеними мiсцями i таке їх розташування, яке утруднює рух пiшоходiв i проїзд оперативних чи спецiальних транспортних засобiв; в) стоянка з працюючим двигуном; г) навчальна їзда; ?) рух вантажних автомобiлiв, тракторiв, самохiдних машин i механiзмiв (крiм тих, що обслуговують об'єкти i громадян, виконують технологiчнi роботи або належать громадянам, що проживають у цiй зонi).

26.3.    У пiшохiдну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують громадян i пiдприємства, якi розташованi у зазначенiй зонi, а також транспортним засобам, що належать громадянам, якi проживають або працюють у цiй зонi, чи автомобiлям (мотоколяскам), позначеним розпiзнавальним знаком "Iнвалiд", якими керують водiї-iнвалiди. Якщо до об'єктiв, розташованих на цiй територiї, є iншi пiд'їзди, водiї повиннi користуватися лише ними.

26.4.    Пiд час виїзду з житлової та пiшохiдної зони водiї повиннi дати дорогу iншим учасникам дорожнього руху.

 

 27. Рух по автомагiстралях i дорогах для автомобiлiв

27.1.    Пiд час виїзду на автомагiстраль або дорогу для автомобiлiв водiї повиннi дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по них.

27.2.    На автомагiстралях i дорогах для автомобiлiв забороняється: а) рух тракторiв, самохiдних машин i механiзмiв; б) рух вантажних транспортних засобiв iз дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою i другою смугами руху (за винятком повороту лiворуч чи розвороту на дорогах для автомобiлiв); в) зупинка поза спецiальними мiсцями для стоянки, позначеними дорожнiми знаками 5.38 або 6.15; г) розворот i в'їзд у технологiчнi розриви роздiлювальної смуги; ?) рух заднiм ходом; д) навчальна їзда.

27.3.    На автомагiстралях, крiм спецiально обладнаних для цього мiсць, забороняється рух механiчних транспортних засобiв, швидкiсть яких за технiчною характеристикою або їхнiм станом менше 40 км/год., а також перегiн та випасання тварин у смузi вiдведення дороги.

27.4.    На автомагiстралях i дорогах для автомобiлiв пiшоходи можуть переходити проїзну частину лише по пiдземних або надземних пiшохiдних переходах. Дозволяється переходити проїзну частину дороги для автомобiлiв у спецiально позначених мiсцях.

27.5.    У разi вимушеної зупинки на проїзнiй частинi автомагiстралi або дороги для автомобiлiв водiй повинен позначити транспортний засiб вiдповiдно до вимог пунктiв 9.9 - 9.11 цих Правил i вжити заходiв для того, щоб прибрати його за межi проїзної частини праворуч.

 

 28. Рух по гiрських дорогах i на крутих спусках*

* Вимоги цього роздiлу стосуються дiлянок дорiг, що позначенi знаками 1.6 i 1.7.

28.1.    На гiрських дорогах i крутих спусках, де зустрiчний роз'їзд утруднено, водiй транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються вгору.

28.2.    На гiрських дорогах i крутих спусках водiй вантажного автомобiля, дозволена максимальна маса якого перевищує 3,5 т, трактора та автобуса повинен: а) користуватися спецiальними гiрськими гальмами, якщо вони встановленi на транспортному засобi заводом-виробником; б) пiд час зупинки або стоянки на пiдйомах i спусках користуватися противiдкотними упорами.

28.3.    На гiрських дорогах заборонено: а) рухатися з непрацюючим двигуном та вимкненими зчепленням або передачею; б) буксирування на гнучкому зчепленнi; в) будь-яке буксирування пiд час ожеледицi.

 

 29. Мiжнародний рух

29.1.    Водiй механiчного транспортного засобу, що прибуває до України з iншої країни, а також водiй - громадянин України, який виїжджає за кордон, повиннi мати: а) реєстрацiйнi документи на транспортний засiб i посвiдчення водiя, що вiдповiдають вимогам Конвенцiї про дорожнiй рух (Вiдень, 1968); б) реєстрацiйний номерний знак на транспортному засобi, лiтери якого вiдповiдають латинському алфавiту, а також розпiзнавальний знак держави, в якiй його зареєстровано.

29.2.    Транспортний засiб, що перебуває в мiжнародному русi на територiї України бiльше двох мiсяцiв, повинен бути тимчасово зареєстрований у Державтоiнспекцiї, крiм транспортних засобiв, що належать iноземним громадянам та особам без громадянства, якi перебувають в Українi на вiдпочинку чи лiкуваннi за вiдповiдними путiвками або iншими документами на визначений органами Держмитслужби термiн.

 

30. Номернi, розпiзнавальнi знаки, написи i позначення

30.1.    Власники механiчних транспортних засобiв i причепiв до них повиннi зареєструвати (перереєструвати) їх у Державтоiнспекцiї незалежно вiд їхнього технiчного стану протягом 10 дiб з моменту придбання (отримання), митного оформлення або переобладнання чи ремонту, якщо необхiдно внести змiни до реєстрацiйних документiв.

30.2.    На механiчних транспортних засобах (за винятком трамваїв i тролейбусiв) i причепах у передбачених для цього мiсцях встановлюються номернi знаки вiдповiдного зразка, а у правому нижньому кутку переднього вiтрового скла транспортного засобу закрiплюється талон про проходження технiчного огляду. На трамваях i тролейбусах наносяться реєстрацiйнi номери, що надаються вiдповiдними уповноваженими на те органами. За рiшенням Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органiв виконавчої влади чи органiв мiсцевого самоврядування може проводитися реєстрацiя мопедiв, велосипедiв i гужового транспорту. Забороняється змiнювати розмiри, форму, позначення, колiр i розмiщення номерних знакiв, наносити на них додатковi позначення або закривати їх, вони повиннi бути чистими i достатньо освiтленими.

30.3.    На вiдповiдних транспортних засобах установлюються такi розпiзнавальнi знаки (додаток 4): а) "Автопоїзд" - три лiхтарi оранжевого кольору, розташованi горизонтально над передньою частиною кабiни (кузова) з промiжками мiж лiхтарями вiд 150 до 300 мм - на вантажних автомобiлях i колiсних тракторах (класу 1.4 т i вище) з причепами, а також на зчленованих автобусах i тролейбусах; б) "Глухий водiй" - круг жовтого кольору дiаметром 160 мм з нанесеними всерединi трьома чорними кружками дiаметром 40 мм, розташованими по кутах уявного рiвностороннього трикутника, вершина якого спрямована донизу. Знак розмiщується спереду i ззаду на транспортних засобах, якими керують глухi або глухонiмi водiї; в) "Дiти" - квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору i чорним зображенням символу дорожнього знака 1.33 (сторона квадрата - не менше 250 мм, кайма - 1/10 цiєї сторони). Знак розмiщується спереду i ззаду на транспортних засобах, що перевозять органiзованi групи дiтей; г) "Довгомiрний транспортний засiб" - два прямокутники жовтого кольору розмiром 500 х 200 мм з каймою червоного кольору завширшки 40 мм iз свiтлоповертального матерiалу. Знак розмiщується на транспортних засобах (крiм маршрутних) ззаду горизонтально (чи вертикально) i симетрично до поздовжньої осi, довжина яких вiд 12 до 22 м. Довгомiрнi транспортнi засоби, довжина яких з вантажем або без нього перевищує 22 м, а також автопоїзди з двома i бiльше причепами (незалежно вiд загальної довжини) повиннi мати розмiщений ззаду розпiзнавальний знак (у формi прямокутника жовтого кольору розмiром 1200 х 300 мм з каймою червоного кольору завширшки 40 мм) iз свiтлоповертального матерiалу. На знаковi чорним кольором наноситься зображення вантажного автомобiля з причепом i зазначається їхня загальна довжина в метрах; ?) "Iнвалiд" - квадрат жовтого кольору iз стороною 150 мм i чорним зображенням символу таблички 7.17. Знак розмiщується спереду i ззаду на механiчних транспортних засобах, якими керують водiї-iнвалiди; д) "Iнформацiйна таблиця небезпечного вантажу" - прямокутник оранжевого кольору розмiром 400 х 300 мм (300 х 120 мм) з каймою чорного кольору (ширина - 15 мм (10 мм), у верхнiй частинi якого зазначається iдентифiкацiйний номер виду небезпеки, у нижнiй - iдентифiкацiйний номер небезпечної речовини за перелiком ООН. Знак розмiщується з усiх бокiв на транспортних засобах, що перевозять таку речовину; е) "Знак небезпеки" - ромб iз стороною 250 мм, зображення якого повинно вiдповiдати класу небезпечної речовини (згiдно з Європейською угодою про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв). Знак розмiщується з бокiв та ззаду на транспортних засобах, що перевозять таку речовину; є) "Колона" - квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору, в який вписано лiтеру "К" чорного кольору (сторона квадрата - не менше 250 мм, ширина кайми - 1/10 цiєї сторони). Знак розмiщується спереду i ззаду на транспортних засобах, що рухаються в колонi; ж) "Лiкар" - квадрат синього кольору (сторона - 140 мм) iз вписаним зеленим кругом (дiаметр - 125 мм), на який нанесено бiлий хрест (довжина штриха - 90 мм, ширина - 25 мм). Знак розмiщується спереду i ззаду на автомобiлях, що належать водiям-лiкарям (за їхньою згодою). Якщо на транспортному засобi розмiщено розпiзнавальний знак "Лiкар", у ньому повинна бути спецiальна медична аптечка та iнструментарiй за перелiком, визначеним МОЗ, для подання квалiфiкованої допомоги пiд час дорожньо-транспортної пригоди; з) "Негабаритний вантаж" - сигнальнi щитки або прапорцi розмiром 400 х 400 мм з нанесеними по дiагоналi червоними i бiлими смугами, що чергуються (ширина - 50 мм), а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимостi - свiтлоповертачами або лiхтарями: спереду бiлого кольору, ззаду - червоного, збоку - оранжевого. Знак розмiщується на крайнiх зовнiшнiх частинах вантажу, що виступає за габарити транспортного засобу на вiдстань, бiльшу нiж це передбачено пунктом 22.4 цих Правил; и) "Обмеження максимальної швидкостi" - зображення дорожнього знака 3.29 iз зазначенням дозволеної швидкостi (дiаметр знака - не менше 160 мм, ширина кайми - 1/10 дiаметра). Знак розмiщується (наноситься) ззаду лiворуч на механiчних транспортних засобах, якими керують водiї iз стажем до 2 рокiв, у разi перевезення вантажним автомобiлем пасажирiв або небезпечних, великовагових чи великогабаритних вантажiв, а також у випадках, коли максимальна швидкiсть транспортного засобу згiдно з його технiчною характеристикою або окремими умовами руху, визначеними Державтоiнспекцiєю, нижча встановленої в пунктах 12.6 i 12.7 цих Правил; i) "Розпiзнавальний автомобiльний знак України" - елiпс бiлого кольору з чорною каймою i нанесеними усерединi латинськими лiтерами UA. Довжина осей елiпса повинна бути 175 i 115 мм. Розмiщується ззаду на транспортних засобах, якi перебувають у мiжнародному русi; ї) "Розпiзнавальний знак транспортного засобу" - спецiальна стрiчка iз свiтлоповертальної плiвки з нанесеними пiд кутом 45 градусiв червоними i бiлими смугами, що чергуються. Знак розмiщується на транспортних засобах ззаду горизонтально i симетрично до поздовжньої осi якомога ближче до зовнiшнього габариту транспортного засобу, а на транспортних засобах, що мають кузов-фургон, - i вертикально. На транспортних засобах, що використовуються для дорожнiх робiт, а також на засобах, що мають особливу форму, i на їх обладнаннi знак розмiщується також спереду i по боках. Розпiзнавальний знак розмiщується обов'язково на транспортних засобах, що використовуються для дорожнiх робiт, а також на засобах, що мають особливу форму. На iнших транспортних засобах розпiзнавальний знак розмiщується за бажанням їх власникiв; й) "Таксi" - квадрати контрастного кольору (сторона - щонайменше 20 мм), якi розмiщенi у шаховому порядку у два ряди. Знак встановлюється на даху транспортних засобiв або наноситься на боковiй їх поверхнi. При цьому повинно бути нанесено щонайменше п'ять квадратiв; к) "Учбовий транспортний засiб" - рiвностороннiй трикутник бiлого кольору з вершиною догори i каймою червоного кольору, в який вписано лiтеру "У" чорного кольору (сторона - не менше 200 мм, ширина кайми - 1/10 цiєї сторони). Знак розмiщується спереду i ззаду на транспортних засобах, що використовуються для навчання водiнню (допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобiля); л) "Шипи" - рiвностороннiй трикутник бiлого кольору з вершиною догори i каймою червоного кольору, в який вписано лiтеру "Ш" чорного кольору (сторона трикутника - не менше 200 мм, ширина кайми - 1/10 сторони). Знак розмiщується ззаду на транспортних засобах, на яких встановлено шини з шипами.

30.4.    Розпiзнавальнi знаки розмiщуються на висотi 400 - 1600 мм вiд поверхнi дороги так, щоб вони не обмежували оглядовiсть i їх було добре видно iншим учасникам дорожнього руху.

30.5.    Для позначення гнучкого зчеплення пiд час буксирування використовуються прапорцi або щитки розмiром 200 х 200 мм з нанесеними на них по дiагоналi червоними i бiлими смугами, що чергуються, iз свiтлоповертального матерiалу завширшки 50 мм.

30.6.    Знак аварiйної зупинки вiдповiдно до ГОСТ 24333-97 являє собою рiвностороннiй трикутник, виготовлений iз свiтлоповертальних планок червоного кольору з внутрiшньою флуоресцентною вставкою червоного кольору.

30.7.    Забороняється наносити на зовнiшнi поверхнi транспортних засобiв зображення чи написи, що не передбаченi пiдприємством-виробником або збiгаються з кольорографiчними схемами, розпiзнавальними знаками чи написами транспортних засобiв оперативних i спецiальних служб, передбаченими ДСТУ 3849-99.

 

 31. Технiчний стан транспортних засобiв та їх обладнання

31.1.    Технiчний стан транспортних засобiв та їх обладнання повиннi вiдповiдати вимогам стандартiв, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правил технiчної експлуатацiї, iнструкцiй пiдприємств-виробникiв та iншої нормативно-технiчної документацiї.

31.2.    Забороняється експлуатацiя тролейбусiв i трамваїв за наявностi будь-якої несправностi, зазначеної в правилах технiчної експлуатацiї цих транспортних засобiв.

31.3.    Забороняється експлуатацiя транспортних засобiв згiдно iз законодавством: а) у разi їх виготовлення або переобладнання з порушенням вимог стандартiв, правил i нормативiв, що стосуються безпеки дорожнього руху; б) якщо вони не пройшли державного технiчного огляду або не мають талона про його проходження; в) якщо номернi знаки не вiдповiдають вимогам вiдповiдних стандартiв; г) у разi обладнання без дозволу Державтоiнспекцiї спецiальними звуковими та свiтловими сигналами.

31.4.    Забороняється експлуатацiя транспортних засобiв згiдно iз законодавством за наявностi таких технiчних несправностей i невiдповiдностi таким вимогам:

31.4.1. Гальмовi системи: а) змiнено конструкцiю гальмових систем, застосовано гальмову рiдину, вузли або окремi деталi, що не передбаченi для даної моделi транспортного засобу або не вiдповiдають вимогам пiдприємства-виробника; б) пiд час дорожнiх випробувань робочої гальмової системи перевищуються такi значення:

Тип транспортного засобу Гальмовий шлях, м, не бiльше нiж

Легковi автомобiлi та їхнi модифiкацiї для перевезення вантажiв           14,7

Автобуси       18,3

Вантажнi автомобiлi з дозволеною максимальною масою до 12 т включно    18,3

Вантажнi автомобiлi з дозволеною максимальною масою понад 12 т 19,5

Автопоїзди, тягачами яких є легковi автомобiлi та їхнi модифiкацiї для перевезення вантажу           16,6

Автопоїзди, тягачами яких є вантажнi автомобiлi            19,5

Двоколiснi мотоцикли i мопеди      7,5

Мотоцикли з причепом       8,2

 

Нормативне значення гальмового шляху для транспортних засобiв випуску до 1988 року допускається перевищувати не бiльше нiж на 10 вiдсоткiв значення, поданого в таблицi. Примiтки: 1. Випробування робочої гальмової системи проводиться на горизонтальнiй дiлянцi дороги з рiвним, сухим, чистим цементо- або асфальтобетонним покриттям при швидкостi транспортного засобу на початок гальмування: 40 км/год. - для автомобiлiв, автобусiв i автопоїздiв; 30 км/год. - для мотоциклiв, мопедiв за методом одноразового впливу на органи керування гальмовою системою. Результати випробування вважаються незадовiльними, якщо пiд час гальмування транспортний засiб розвертається на кут бiльше 8 градусiв або займає смугу руху бiльше нiж 3,5 м. 2. Гальмовий шлях вимiрюється з моменту натискання на гальмову педаль (рукоятку) до повної зупинки транспортного засобу; в) порушено герметичнiсть гiдравлiчного гальмового приводу; г) порушено герметичнiсть пневматичного або пневмогiдравлiчного гальмового приводу, що спричиняє зменшення тиску повiтря при непрацюючому двигунi бiльш як на 0,05 МПа (0,5 кГс/кв. см) за 15 хв. у разi приведення в дiю органiв керування гальмовою системою; ?) не працює манометр пневматичного або пневмогiдравлiчного гальмового приводу; д) стоянкова гальмова система при вiдключеному вiд трансмiсiї двигунi не забезпечує нерухомий стан: транспортних засобiв з повним навантаженням - на уклонi не менше нiж 16 %; легкових автомобiлiв, їхнiх модифiкацiй для перевезення вантажiв, а також автобусiв у спорядженому станi - на уклонi не менше нiж 23 %; вантажних автомобiлiв i автопоїздiв у спорядженому станi - на уклонi не менше нiж 31 %; е) не замикається важiль (рукоятка) стоянкової гальмової системи в робочому положеннi;

31.4.2. Рульове керування: а) сумарний люфт у рульовому керуваннi перевищує такi граничнi значення:   Тип транспортного засобу          Граничне значення сумарного люфту, град., не бiльше нiж

Легковi автомобiлi та вантажнi автомобiлi з дозволеною максимальною масою до 3,5 т       10

Автобуси з дозволеною максимальною масою до 5 т     10

Автобуси з дозволеною максимальною масою понад 5 т          20

Вантажнi автомобiлi з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т             20

Автомобiлi i автобуси, знятi з виробництва          25

 

б) є не передбаченi конструкцiєю вiдчутнi взаємнi перемiщення деталей i вузлiв рульового керування або перемiщення їх вiдносно кузова (шасi, кабiни, рами) транспортного засобу; нарiзнi з'єднання не затягнутi або надiйно не зафiксованi; в) зiпсований або вiдсутнiй передбачений конструкцiєю пiдсилювач рульового керування або рульовий демпфер (на мотоциклах); г) у рульовому керуваннi встановлено деталi iз слiдами залишкової деформацiї та iншими дефектами, а також застосовано деталi i робочi рiдини, що не передбаченi для даної моделi транспортного засобу або не вiдповiдають вимогам пiдприємства-виробника. 31.4.3. Зовнiшнi свiтловi прилади: а) кiлькiсть, тип, колiр, розмiщення i режим роботи зовнiшнiх свiтлових приладiв не вiдповiдають вимогам конструкцiї транспортного засобу; б) порушено регулювання фар; в) не горить лампа лiвої фари в режимi ближнього свiтла; г) на свiтлових приладах немає розсiювачiв або використовуються розсiювачi i лампи, що не вiдповiдають типу даного свiтлового приладу; ?) на розсiювачах свiтлових приладiв нанесено тонування або покриття, що зменшує їх прозорiсть чи свiтлопропускання. Примiтки: 1. Мотоцикли (мопеди) можуть бути додатково обладнанi однiєю протитуманною фарою, iншi механiчнi транспортнi засоби - двома. Протитуманнi фари повиннi розмiщуватися на висотi не менше 250 мм вiд поверхнi дороги (але не вище фар ближнього свiтла) симетрично до поздовжньої осi транспортного засобу i не далi 400 мм вiд зовнiшнього габариту за шириною. 2. Дозволяється встановлювати на транспортних засобах один або два заднi протитуманнi лiхтарi червоного кольору на висотi 400 - 1200 мм i не ближче 100 мм до лiхтарiв сигналу гальмування. 3. Увiмкнення протитуманних фар, заднiх протитуманних лiхтарiв повинно здiйснюватися одночасно з увiмкненням габаритних вогнiв i освiтленням номерного знака (ближнiм або дальнiм свiтлом фар). 4. На легковому автомобiлi i автобусi дозволяється встановлювати один або два додатковi немиготливi сигнали гальмування червоного кольору на висотi 1150 - 1400 мм вiд поверхнi дороги;

31.4.4. Склоочисники i склообмивачi вiтрового скла: а) не працюють склоочисники; б) не працюють передбаченi конструкцiєю транспортного засобу склообмивачi;

31.4.5. Колеса i шини: а) шини легкових автомобiлiв та вантажних автомобiлiв з дозволеною максимальною масою до 3,5 т мають залишкову висоту малюнка протектора менше 1,6 мм, вантажних автомобiлiв з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т - 1,0 мм, автобусiв - 2,0 мм, мотоциклiв i мопедiв - 0,8 мм. Для причепiв установлюються норми залишкової висоти малюнка протектора шин, аналогiчнi нормам для шин автомобiлiв-тягачiв; б) шини мають мiсцевi пошкодження (порiзи, розриви тощо), що оголюють корд, а також розшарування каркаса, вiдшарування протектора i боковини; в) шини за розмiром або допустимим навантаженням не вiдповiдають моделi транспортного засобу; г) на одну вiсь транспортного засобу встановлено дiагональнi шини разом з радiальними, ошипованi i неошипованi, морозостiйкi i неморозостiйкi, шини рiзних розмiрiв чи конструкцiй, а також шини рiзних моделей з рiзними малюнками протектора для легкових автомобiлiв, рiзними типами малюнкiв протектора - для вантажних автомобiлiв; ?) на передню вiсь транспортного засобу встановлено радiальнi шини, а на iншу (iншi) - дiагональнi; д) на переднiй осi автобуса, який виконує мiжмiськi перевезення, встановлено шини з вiдновленим протектором, а на iнших осях - шини, вiдновленi за другим класом ремонту; е) на переднiй осi легкових автомобiлiв i автобусiв (крiм автобусiв, якi виконують мiжмiськi перевезення) встановлено шини, вiдновленi за другим класом ремонту; є) вiдсутнiй болт (гайка) крiплення або є трiщини диска i ободiв колiс;

31.4.6. Двигун: а) вмiст шкiдливих речовин у вiдпрацьованих газах або їх димнiсть перевищують установленi стандартами норми; б) негерметична паливна система; в) несправна система випускання вiдпрацьованих газiв;

31.4.6. Двигун: а) вмiст шкiдливих речовин у вiдпрацьованих газах або їх димнiсть перевищують установленi стандартами норми; б) негерметична паливна система; в) несправна система випускання вiдпрацьованих газiв;

31.4.7. Iншi елементи конструкцiї: а) немає передбачених конструкцiєю транспортного засобу стекол, дзеркал заднього виду; б) не працює звуковий сигнал; в) встановлено на скло додатковi предмети або нанесено покриття, якi обмежують оглядовiсть з мiсця водiя, i погiршують його прозорiсть. Примiтка. На верхнiй частинi вiтрового скла автомобiлiв i автобусiв можуть бути прикрiпленi прозорi кольоровi плiвки. Дозволяється застосовувати тонованi стекла (крiм дзеркальних), свiтлопропускання яких вiдповiдає вимогам ГОСТ 5727-88. Дозволяється застосовувати занавiски на бокових вiкнах автобусiв; г) не працюють передбаченi конструкцiєю замки дверей кузова або кабiни, запори бортiв вантажної платформи, запори горловин цистерн i паливних бакiв, механiзм регулювання положення сидiння водiя, аварiйнi виходи, пристрої для приведення їх у дiю, привiд керування дверима, спiдометр, тахограф, пристрiй для обiгрiвання i обдування скла; ?) зруйновано корiнний лист або центральний болт ресори; д) зiпсовано тягово-зчiпний або опорно-зчiпний пристрiй тягача i причiпної ланки у складi автопоїзда, а також передбаченi їхньою конструкцiєю страхувальнi троси (ланцюги). Є люфти в з'єднаннях рами мотоцикла з рамою бокового причепа; е) вiдсутнiй передбачений конструкцiєю бампер або заднiй захисний пристрiй, грязезахиснi фартухи i бризковики; є) вiдсутнi: медична аптечка з нанесеними на неї вiдомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена, - на мотоциклi з боковим причепом, легковому, вантажному автомобiлi, колiсному тракторi, автобусi, мiкроавтобусi, тролейбусi, автомобiлi, що перевозить небезпечний вантаж; знак аварiйної зупинки (миготливий червоний лiхтар), який вiдповiдає вимогам стандарту, - на мотоциклi з боковим причепом, легковому, вантажному автомобiлi, колiсному тракторi, автобусi; на вантажних автомобiлях з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т i в автобусах з дозволеною максимальною масою понад 5 т - противiдкотнi упори (щонайменше два); проблисковi маячки оранжевого кольору на транспортному засобi, що перевозить великогабаритнi, великоваговi чи небезпечнi вантажi; працездатний вогнегасник на легковому, вантажному автомобiлi, автобусi. Примiтки: 1. Тип, марка, мiсця встановлення додаткової кiлькостi вогнегасникiв, якими обладнуються транспортнi засоби, що перевозять радiоактивнi та окремi небезпечнi вантажi, визначаються умовами безпечного перевезення конкретного небезпечного вантажу. 2. Аптечка, перелiк медикаментiв якої вiдповiдає ДСТУ 3961-2000 для вiдповiдного типу транспортного засобу, i вогнегасник повиннi бути в закрiпленому станi у мiсцях, визначених пiдприємством-виробником. Якщо конструкцiєю транспортного засобу цi мiсця не передбачено, медична аптечка i вогнегасник повиннi знаходитися в легкодоступних мiсцях, крiм багажника легкового автомобiля. В автобусi один вогнегасник повинен бути в кабiнi водiя, другий - у салонi для пасажирiв; ж) вiдсутнi ременi безпеки та пiдголовники в транспортних засобах, де їх установка передбачена конструкцiєю; з) ременi безпеки не в робочому станi або мають видимi надриви на лямках; и) на мотоциклi немає передбачених конструкцiєю дуг безпеки; i) на мотоциклах i мопедах немає передбачених конструкцiєю пiднiжок, на сiдлi - поперечних рукояток для пасажира; ї) вiдсутнi або несправнi фари i заднi габаритнi лiхтарi транспортного засобу, що перевозить великогабаритний, великоваговий чи небезпечний вантаж, а також проблисковi маячки, свiтлоповертальнi елементи, розпiзнавальнi знаки, передбаченi пунктом 30.3 цих Правил.

31.5.    У разi виникнення в дорозi несправностей, зазначених у пунктi 31.4 цих Правил, водiй повинен вжити заходiв для їх усунення, а якщо це зробити неможливо - рухатися якомога коротшим шляхом до мiсця стоянки або ремонту, дотримуючись запобiжних заходiв з виконанням вимог пунктiв 9.9 i 9.11 цих Правил. У разi виникнення в дорозi несправностей, зазначених у пунктi 31.4.7 ("ї"; "д" - у складi автопоїзда) подальший рух заборонено до їх усунення. Водiй несправного транспортного засобу повинен вжити заходiв для того, щоб прибрати його за межi проїзної частини дороги.

31.6.    Забороняється подальший рух транспортних засобiв, у яких: а) робоча гальмова система чи рульове керування не дають змоги водiєвi зупинити транспортний засiб або здiйснити маневр пiд час руху з мiнiмальною швидкiстю; б) у темну пору доби або в умовах недостатньої видимостi не горять лампи фар чи заднiх габаритних лiхтарiв; в) пiд час дощу або снiгопаду не працює склоочисник з боку розмiщення керма; г) зiпсований тягово-зчiпний пристрiй автопоїзда.

31.7.    Забороняється експлуатацiя транспортного засобу шляхом доставки його на спецiальний майданчик чи стоянку Державтоiнспекцiї у випадках, передбачених законодавством.

 

 32. Окремi питання дорожнього руху, що потребують узгодження з державтоiнспекцiєю

32.1.    З органами Державтоiнспекцiї узгоджуються: а) розмiщення в смугах вiдведення автомобiльних дорiг або червоних лiнiях мiських вулиць i дорiг та їх штучних спорудах кiоскiв, павiльйонiв, рекламоносiїв, пересувних торговельних пунктiв, а також на прилеглих територiях, будинках, спорудах - адмiнiстративних примiщень пiдприємств, установ та органiзацiй, мiсць торгiвлi та надання послуг; б) маршрути та перелiк дорiг, на яких може проводитися навчання водiнню транспортними засобами; в) умови та порядок руху колон у складi бiльш як понад 5 механiчних транспортних засобiв; г) правила, умови, режими та маршрути перевезення небезпечних вантажiв, оснащення, обладнання та стан транспортних засобiв, якi для цього використовуються, умови супроводження та прикриття руху великогабаритних, великовагових транспортних засобiв та з небезпечними вантажами або незнешкодженою тарою з-пiд них; ?) рух транспортних засобiв з вантажем або без нього, розмiри яких перевищують хоча б один з параметрiв, наведених у пунктi 22.5 цих Правил; д) порядок буксирування двох i бiльше транспортних засобiв; е) технiчнi вимоги, конструкцiя та встановлення на транспортних засобах спецiальних звукових i свiтлових сигнальних пристроїв (типу "Сирена", проблисковий маячок тощо), свiтлових покажчикiв та розпiзнавальних знакiв автомобiлiв аварiйної служби, а також розмiщення реклами та нанесення бiлих смуг пiд нахилом на зовнiшнiх бокових поверхнях транспортних засобiв; є) переобладнання транспортних засобiв. З органами Державтоiнспекцiї узгоджуються також iншi питання забезпечення безпеки дорожнього руху, передбаченi законодавчими актами.

32.2.    Забороняється, у тому числi в умовах спецiалiзованих пiдприємств, якi займаються ремонтом i технiчним обслуговуванням транспортних засобiв, внесення змiн в iдентифiкацiйнi номери i номернi таблички кузова чи шасi (рами), двигуна транспортного засобу, а також їх знищення (перенесення, закрiплення, вiдновлення тощо) без попереднього узгодження з Державтоiнспекцiєю.

依恋社区影院_中国熟妇露脸videos_四虎影视永久无码观看_女同免费毛片在线播放