1. Попереджувальнi знаки

 1.1 "Небезпечний поворот праворуч".

 1.2 "Небезпечний поворот лiворуч".

 Знаки 1.1 i 1.2 попереджають про заокруглення дороги радiусом менше 500 м поза населеними пунктами i менше 150 м - у населених пунктах або про заокруглення з обмеженою оглядовiстю.

 1.3.1, 1.3.2 "Декiлька поворотiв". Дiлянка дороги з двома i бiльше розташованими один за одним небезпечними поворотами: 1.3.1 - з першим поворотом праворуч, 1.3.2 - з першим поворотом лiворуч.

 1.4.1 - 1.4.3 "Напрямок повороту". Знаки (1.4.1 - рух праворуч, 1.4.2 - рух лiворуч) показують напрямок повороту дороги, позначеної знаками 1.1 i 1.2, напрямок об'їзду перешкоди на дорозi, а знак 1.4.1, крiм того, - напрямок об'їзду центра перехрестя з круговим рухом; знак 1.4.3 (рух праворуч або лiворуч) показує напрямок руху на Т-подiбних перехрестях, розгалуженнях дорiг або об'їзду дiлянки дороги, що ремонтується.

 1.5.1 - 1.5.3 "Звуження дороги". Знак 1.5.1 - звуження дороги з обох бокiв, 1.5.2 - з правого, 1.5.3 - з лiвого боку.

 1.6 "Крутий пiдйом".

 1.7 "Крутий спуск". Знаки 1.6 i 1.7 попереджають про наближення до пiдйому або спуску, на якому дiють вимоги роздiлу 28 цих Правил.

 1.8 "Виїзд на набережну або берег". Виїзд на берег водойми, у тому числi на поромну переправу (застосовується з табличкою 7.11).

 1.9 "Тунель". Наближення до споруди, що не має штучного освiтлення,оглядовiсть в'їзного порталу якої обмежена або на пiд'їздi до неї звужена проїзна частина.

 1.10 "Нерiвна дорога". Дiлянка дороги, що має нерiвностi проїзної частини - хвилястостi, напливи, спучування.

 1.11 "Пагорб". Дiлянка дороги з буграми, напливами чи неплавним стикуванням конструкцiй мостiв. Знак також може застосовуватися перед штучно створюваними буграми у мiсцях, де необхiдно примусово обмежити швидкiсть руху транспортних засобiв (небезпечнi виїзди з прилеглих територiй, мiсця з iнтенсивним рухом дiтей через дорогу тощо).

 1.12 "Вибоїна". Дiлянка дороги з вибоїнами чи просiданнями дорожнього покриття на проїзнiй частинi.

 1.13 "Слизька дорога". Дiлянка дороги з пiдвищеною слизькiстю проїзної частини.

 1.14 "Викидання кам'яних матерiалiв". Дiлянка дороги, на якiй можливе викидання гравiю, щебеню тощо з-пiд колiс транспортних засобiв.

 1.15 "Небезпечне узбiччя". Пiдвищене, занижене, зруйноване узбiччя або узбiччя, на якому виконуються ремонтнi роботи.

 1.16 "Падiння камiння". Дiлянка дороги, на якiй можуть бути падiння камiння, обвали, зсуви.

 1.17 "Боковий вiтер". Дiлянка дороги, на яких можливий сильний боковий вiтер або його раптовi пориви.

 1.18 "Низьколiтаючi лiтаки". Дiлянка дороги, яка проходить поблизу аеродрому або над якою лiтаки чи вертольоти пролiтають на невеликiй висотi.

 1.19 "Перехрещення з рухом по колу".

 1.20 "Перехрещення з трамвайною колiєю". Мiсце перетинання дороги з трамвайною колiєю на перехрестi з обмеженою оглядовiстю чи поза ним.

 1.21 "Перехрещення рiвнозначних дорiг".

 1.22 "Перехрещення з другорядною дорогою".

 1.23.1 - 1.23.4 "Прилягання другорядної дороги". Знак 1.23.1 - прилягання з правого боку, 1.23.2 - з лiвого, 1.23.3 - з правого i лiвого, 1.23.4 - з лiвого i правого боку.

 1.24 "Свiтлофорне регулювання". Перехрестя, пiшохiдний перехiд або дiлянка дороги, рух на якiй регулюється свiтлофором.

 1.25 "Розвiдний мiст". Наближення до розвiдного моста.

 1.26 "Двостороннiй рух". Початок дiлянки дороги (проїзної частини) iз зустрiчним рухом пiсля одностороннього.

 1.27 "Залiзничний переїзд iз шлагбаумом".

 1.28 "Залiзничний переїзд без шлагбаума".

 1.29 "Одноколiйна залiзниця". Позначення не обладнаного шлагбаумом переїзду через залiзницю з однiєю колiєю.

 1.30 "Багатоколiйна залiзниця". Позначення не обладнаного шлагбаумом переїзду через залiзницю з двома i бiльше колiями.

 1.31.1 - 1.31.6 "Наближення до залiзничного переїзду". Додаткове попередження про наближення до залiзничного переїзду поза населеними пунктами.

 1.32 "Пiшохiдний перехiд". Наближення до нерегульованого пiшохiдного переходу, позначеного вiдповiдними дорожнiми знаками або дорожньою розмiткою.

 1.33 "Дiти". Дiлянка дороги, на якiй можлива поява дiтей з територiї дитячого закладу (дошкiльний заклад, школа, оздоровчий табiр тощо), що прилягає безпосередньо до дороги.

 1.34 "Виїзд велосипедистiв". Дiлянка дороги, на якiй можлива поява велосипедистiв, або мiсце перехрещення з велосипедною дорiжкою поза перехрестям.

 1.35 "Перегiн худоби". Дiлянка дороги, на якiй можлива поява худоби.

 1.36 "Дикi тварини". Дiлянка дороги, на якiй можлива поява диких тварин.

 1.37 "Дорожнi роботи". Дiлянка дороги, на якiй виконуються роботи.

 1.38 "Затори в дорожньому русi". Дiлянка дороги, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русi внаслiдок виконання дорожнiх робiт чи з iнших причин.

 1.39 "Iнша небезпека (аварiйно небезпечна дiлянка)". Небезпечна дiлянка дороги у мiсцях, де ширина проїзної частини, радiуси заокруглень тощо не вiдповiдають вимогам будiвельних норм, а також мiсце або дiлянка концентрацiї дорожньо-транспортних пригод.

 Попереджувальнi знаки, за винятком знакiв 1.4.1 - 1.4.3, 1.29 - 1.31.6, установлюються поза населеними пунктами на вiдстанi 150 - 300 м, у населених пунктах - на вiдстанi 50 - 100 м до початку небезпечної дiлянки. У разi потреби знаки встановлюються i на iншiй вiдстанi, яка зазначається на табличцi 7.1.1.

 Знаки 1.6 i 1.7 встановлюються безпосередньо перед початком пiдйомiв або спускiв, розташованих один за одним.

 На знаках 1.23.1 - 1.23.4 зображення прилягань вiдповiдає реальнiй конфiгурацiї перехрестя.

 Знаки 1.23.3 i 1.23.4 встановлюються, коли вiдстань мiж приляганнями другорядних дорiг менше нiж 50 м у населених пунктах i 100 м - поза ними.

 Знаки 1.29 i 1.30 встановлюються безпосередньо перед залiзничним переїздом.

 Знак 1.31.1 установлюється з першим (головним) по ходу руху знаком 1.27 або 1.28, знак 1.31.4 - з дублюючим, який встановлюється на лiвому боцi проїзної частини, знаки 1.31.3 i 1.31.6 - з другим знаком 1.27 або 1.28, знаки 1.31.2 i 1.31.5 самостiйно (на рiвномiрнiй вiдстанi мiж першим i другим знаком 1.27 або 1.28).

 Знак 1.37 може бути встановлено на вiдстанi 10 - 15 м до мiсця виконання короткотермiнових робiт на проїзнiй частинi в населеному пунктi.

 Поза населеними пунктами знаки 1.8, 1.13 - 1.16, 1.25, 1.27, 1.28, 1.33 i 1.37, а в населених пунктах знаки 1.33 i 1.37 повторюються. Наступний знак встановлюється на вiдстанi щонайменше 50 м до початку небезпечної дiлянки.

 Знаки 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.37 i 1.38 - тимчасовi i встановлюються на перiод, необхiдний для виконання вiдповiдних робiт на дорозi.

 alt

2. Знаки прiоритету

 2.1 "Дати дорогу". Водiй повинен дати дорогу транспортним засобам, що пiд'їжджають до нерегульованого перехрестя по головнiй дорозi, а за наявностi таблички 7.8 - транспортним засобам, що рухаються по головнiй дорозi.

 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". Забороняється проїзд без зупинки перед розмiткою 1.12 (стоп-лiнiя), а якщо вона вiдсутня - перед знаком.

 2.3 "Головна дорога". Надається право першочергового проїзду нерегульованих перехресть.

 2.4 "Кiнець головної дороги". Скасовується право першочергового проїзду нерегульованих перехресть.

 2.5 "Перевага зустрiчного руху". Забороняється в'їзд на вузьку дiлянку дороги, якщо це може утруднити зустрiчний рух. Водiй повинен дати дорогу зустрiчним транспортним засобам, що знаходяться на вузькiй дiлянцi.

 2.6 "Перевага перед зустрiчним рухом". Вузька дiлянка дороги, пiд час руху якою водiй має перевагу стосовно зустрiчних транспортних засобiв.

 Знаки 2.1 - 2.3, 2.5 i 2.6 встановлюються безпосередньо перед перехрестям або вузькою дiлянкою дороги, крiм того, знак 2.3 на початку, а знак 2.4 - в кiнцi головної дороги. Знак 2.3 з табличкою 7.8 обов'язково повторюється перед перехрестям, на якому головна дорога змiнює свiй напрямок.

 Поза населеними пунктами на дорогах з твердим покриттям знак 2.1 повторюється з додатковою табличкою 7.1.1.

 Якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2.2, то йому повинен передувати знак 2.1 з додатковою табличкою 7.1.2.

 Якщо знак 2.2 встановлений перед залiзничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний свiтлофорною сигналiзацiєю, водiй повинен зупинитися перед стоп-лiнiєю, а за її вiдсутностi - перед цим знаком.

 alt

3. Забороннi знаки

 3.1 "Рух заборонено". Забороняється рух усiх транспортних засобiв.

 3.2 "Рух механiчних транспортних засобiв заборонено".

 3.3 "Рух вантажних автомобiлiв заборонено". Забороняється рух вантажних автомобiлiв i составiв транспортних засобiв з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знаковi не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знаковi, а також тракторiв, самохiдних машин i механiзмiв.

 3.4 "Рух з причепом заборонено". Забороняється рух вантажних автомобiлiв i тракторiв з причепами будь-якого типу, а також буксирування механiчних транспортних засобiв.

 3.5 "Рух тракторiв заборонено". Забороняється рух тракторiв, самохiдних машин i механiзмiв.

 3.6 "Рух мотоциклiв заборонено".

 3.7 "Рух на мопедах заборонено". Забороняється рух на мопедах i велосипедах з пiдвiсним двигуном.

 3.8 "Рух на велосипедах заборонено".

 3.9 "Рух пiшоходiв заборонено".

 3.10 "Рух з ручними вiзками заборонено".

 3.11 "Рух гужових возiв (саней) заборонено". Забороняється рух гужових возiв (саней), тварин пiд сiдлом або в'юком, а також прогiн худоби.

 3.12 "Рух транспортних засобiв, що перевозять небезпечнi вантажi, заборонено".

 3.13 "Рух транспортних засобiв, що перевозять вибухiвку, заборонено".

 3.14 "Рух транспортних засобiв, що перевозять речовини, якi забруднюють воду, заборонено".

 3.15 "Рух транспортних засобiв, маса яких перевищує ... т, заборонено". Забороняється рух транспортних засобiв, у тому числi їх составiв, загальна фактична маса яких перевищує зазначену на знаковi.

 3.16 "Рух транспортних засобiв, навантаження на вiсь яких перевищує ... т, заборонено". Забороняється рух транспортних засобiв, у яких фактичне навантаження на будь-яку вiсь бiльше зазначеної на знаковi.

 3.17 "Рух транспортних засобiв, ширина яких перевищує ... м, заборонено". Забороняється рух транспортних засобiв, габаритна ширина яких (з вантажем чи без нього) бiльша зазначеної на знаковi.

 3.18 "Рух транспортних засобiв, висота яких перевищує ... м, заборонено". Забороняється рух транспортних засобiв, габаритна висота яких (з вантажем чи без нього) бiльша зазначеної на знаковi.

 3.19 "Рух транспортних засобiв, довжина яких перевищує ... м, заборонено". Забороняється рух транспортних засобiв, габаритна довжина яких (з вантажем чи без нього) бiльша зазначеної на знаковi.

3.20 "Рух транспортних засобiв без дотримання дистанцiї ... м заборонено". Забороняється рух транспортних засобiв з дистанцiєю мiж ними менше зазначеної на знаковi.

 3.21 "В'їзд заборонено". Забороняється в'їзд усiх транспортних засобiв.

 3.22 "Поворот праворуч заборонено".

 3.23 "Поворот лiворуч заборонено". Забороняється поворот лiворуч транспортних засобiв. При цьому розворот дозволяється.

 3.24 "Розворот заборонено". Забороняється розворот транспортних засобiв. При цьому поворот лiворуч дозволяється.

 3.25 "Обгiн заборонено". Забороняється обгiн усiх транспортних засобiв (крiм поодиноких*, що рухаються iз швидкiстю менше 30 км/год.).

 * Поодинокими вважаються одиночнi транспортнi засоби, автопоїзди, а також буксируючий транспортний засiб у зчепленнi з буксированим.

 3.26 "Кiнець заборони обгону".

 3.27 "Обгiн вантажним автомобiлям заборонено". Забороняється вантажним автомобiлям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т обганяти усi транспортнi засоби (крiм поодиноких, що рухаються iз швидкiстю менше 30 км/год.). Тракторам забороняється обгiн усiх транспортних засобiв, крiм поодиноких велосипедiв, гужових возiв (саней).

 3.28 "Кiнець заборони обгону вантажним автомобiлям".

 3.29 "Обмеження максимальної швидкостi". Забороняється рух iз швидкiстю, що перевищує зазначену на знаковi.

 3.30 "Кiнець обмеження максимальної швидкостi".

 3.31 "Зона обмеження максимальної швидкостi". Забороняється в зонi (населений пункт, мiкрорайон, зона вiдпочинку тощо) рух iз швидкiстю, яка перевищує зазначену на знаковi.

 3.32 "Кiнець зони обмеження максимальної швидкостi".

 3.33 "Подачу звукового сигналу заборонено". Забороняється користування звуковими сигналами, крiм випадкiв, коли без цього неможливо запобiгти дорожньо-транспортнiй пригодi.

 3.34 "Зупинку заборонено". Забороняються зупинка i стоянка транспортних засобiв, крiм таксi, що здiйснює посадку або висадку пасажирiв (розвантаження чи завантаження вантажу).

 3.35 "Стоянку заборонено". Забороняється стоянка усiх транспортних засобiв.

 3.36 "Стоянку заборонено в непарнi числа мiсяця".

 3.37 "Стоянку заборонено в парнi числа мiсяця".

 3.38 "Зона обмеженої стоянки". Визначає територiю в населеному пунктi, на якiй тривалiсть стоянки обмежена незалежно вiд того, чи справляється за це плата. У нижнiй частинi знака можуть бути зазначенi умови обмеження стоянки. У вiдповiдних випадках на знаковi або додаткових табличках 7.4.1 - 7.4.7, 7.19 зазначаються днi i час доби, протягом яких дiє обмеження, а також його умови.

 Забороняється стоянка в позначенiй зонi тривалiстю бiльше тiєї, яка зазначена на табличках 7.4.1 - 7.4.7, 7.19.

 3.39 "Кiнець зони обмеженої стоянки".

 3.40 "Митниця". Забороняється проїзд без зупинки бiля митницi.

 3.41 "Контроль". Забороняється проїзд без зупинки перед контрольними пунктами (пост мiлiцiї, карантинний пост, прикордонна зона, закрита територiя, пункт оплати проїзду на платних дорогах тощо).

 3.42 "Кiнець усiх заборон i обмежень". Визначає одночасно кiнець дiї усiх заборон i обмежень, що запровадженi заборонними дорожнiми знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33 - 3.37.

 3.43 "Небезпека". Забороняє рух усiх без винятку користувачiв дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, аварiєю, проявом стихiйного лиха чи iншою небезпекою для руху (зсув ?рунту, падiння камiння, сильний снiгопад, повiнь тощо).

 Не поширюється дiя знакiв:

 3.1, 3.2, 3.21 - 3.24, 3.34 - на транспортнi засоби, що рухаються за встановленими маршрутами;

 3.1, 3.2, 3.35 - 3.38, а також знака 3.34 за наявностi пiд ним таблички 7.18 на водiїв-iнвалiдiв, що керують мотоколяскою або автомобiлем, позначеними розпiзнавальним знаком "Iнвалiд";

 3.1 - 3.8, 3.11 - на транспортнi засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, якi проживають або працюють у цiй зонi, а також на транспортнi засоби, що обслуговують пiдприємства, якi розташованi у позначенiй зонi. У таких випадках транспортнi засоби повиннi в'їжджати до позначеної зони i виїжджати з неї на найближчому перехрестi до мiсця призначення;

 3.3 - на вантажнi автомобiлi, якi мають похилу бiлу смугу на зовнiшнiй бiчнiй поверхнi або перевозять групи людей;

 3.35 - 3.38 - на таксi з увiмкненим таксометром.

 Дiя знакiв 3.22 - 3.24 поширюється на перехрещення проїзних частин та iншi мiсця, перед якими встановлено один з цих знакiв.

 Зона дiї знакiв 3.1 - 3.15, 3.19 - 3.21, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33 - 3.37 - вiд мiсця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, - до кiнця населеного пункту. Дiя знакiв не переривається в мiсцях виїзду з прилеглих до дороги територiй i в мiсцях перехрещення (прилягання) з польовими, лiсовими та iншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки прiоритету.

 У разi заборони руху на дiлянках дорiг, позначених знаками 3.17 - 3.19, об'їзд слiд здiйснювати за iншим маршрутом.

 Дiя знакiв 3.31 i 3.38 поширюється на всю вiдповiдну зону.

 Дiя знакiв 3.9, 3.10, 3.34 - 3.37 поширюється лише на той бiк дороги, на якому вони встановленi.

 Дiя знака 3.16 поширюється на ту дорогу (дiлянку дороги), на початку якої встановлений цей знак.

 Дiя знакiв 3.17, 3.18 поширюється на те мiсце, перед яким встановлений цей знак.

 Дiя знака 3.29, що встановлений перед населеним пунктом, позначеним знаком 5.45, поширюється до цього знака.

 У разi одночасного застосування знакiв 3.36 i 3.37 час перестановки транспортних засобiв з одного боку дороги на другий - з 19 до 24 год.

 Зона дiї знакiв може бути зменшена:

 для знакiв 3.20 i 3.33 - застосуванням таблички 7.2.1;

 для знакiв 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.38 - установленням у кiнцi зони їх дiї вiдповiдно знакiв 3.26, 3.28, 3.30, 3.32, 3.39;

 для знака 3.29 - змiною на знаковi величини максимальної швидкостi руху;

 для знакiв 3.34 - 3.37 - табличкою 7.2.2 на початку зони дiї, а також установленням у кiнцi їх зони дiї дублюючих знакiв 3.34 - 3.37 з табличкою 7.2.3.

 Знак 3.34 може застосовуватися разом з розмiткою 1.4, знак 3.35 - з розмiткою 1.10, при цьому зона їх дiї визначається за довжиною лiнiї розмiтки.

 У разi заборони руху транспортних засобiв i пiшоходiв знаками 3.5 - 3.11 на одному знаковi може бути нанесено не бiльше трьох їх символiв, роздiлених мiж собою.

 alt

4. Наказовi знаки

 4.1 "Рух прямо".

 4.2 "Рух праворуч".

 4.3 "Рух лiворуч".

 4.4 "Рух прямо або праворуч".

 4.5 "Рух прямо або лiворуч".

 4.6 "Рух праворуч або лiворуч". Рух лише у напрямках, указаних стрiлками на знаках 4.1 - 4.6.

 4.7 "Об'їзд перешкоди з правого боку".

 4.8 "Об'їзд перешкоди з лiвого боку". Об'їзд лише з боку, показаного стрiлкою на знаках 4.7 i 4.8.

 4.9 "Об'їзд перешкоди з правого або лiвого боку".

 4.10 "Круговий рух". Вимагає об'їзду клумби (центрального острiвця) в напрямку, показаному стрiлками на перехрестi з круговим рухом.

 4.11 "Рух легкових автомобiлiв". Дозволяється рух лише легкових автомобiлiв, автобусiв, мотоциклiв, маршрутних транспортних засобiв i вантажних автомобiлiв, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.

 4.12 "Дорiжка для велосипедистiв". Рух лише на велосипедах. Якщо немає тротуару або пiшохiдної дорiжки, дозволяється також рух пiшоходiв.

 4.13 "Дорiжка для пiшоходiв". Рух лише пiшоходiв.

 4.14 "Дорiжка для пiшоходiв i велосипедистiв". Рух пiшоходiв i велосипедистiв.

 4.15 "Дорiжка для вершникiв". Рух лише вершникiв.

 4.16 "Обмеження мiнiмальної швидкостi". Рух iз не меншою швидкiстю, нiж зазначено на знаковi, але й не бiльшою, нiж це передбачено пунктами 12.4 - 12.7 цих Правил.

 4.17 "Кiнець обмеження мiнiмальної швидкостi".

 Знаки 4.3, 4.5 i 4.6 дозволяють також розворот транспортних засобiв. Дiя знакiв 4.1 - 4.6 не поширюється на транспортнi засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дiя знакiв 4.1 - 4.6 поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким вони встановленi. Дiя знака 4.1, установленого на початку дороги або за перехрестям, поширюється на дiлянку дороги до найближчого перехрестя. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на iншi прилеглi до дороги територiї.

 Дiя знака 4.11 не поширюється на транспортнi засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, якi проживають або працюють у позначенiй зонi, а також на транспортнi засоби, що обслуговують пiдприємства, якi розташованi у цiй зонi. У таких випадках транспортнi засоби повиннi в'їжджати до позначеної зони i виїжджати з неї на найближчому перехрестi до мiсця призначення.

 alt

5. Iнформацiйно-вказiвнi знаки

 5.1 "Автомагiстраль". Дорога, на якiй дiють особливi умови дорожнього руху, передбаченi роздiлом 27 цих Правил.

 5.2 "Кiнець автомагiстралi".

 5.3 "Дорога для автомобiлiв". Дорога, на якiй дiють особливi умови дорожнього руху, передбаченi роздiлом 27 цих Правил (за винятком пункту 27.3 цих Правил).

 5.4 "Кiнець дороги для автомобiлiв".

 5.5 "Дорога з одностороннiм рухом". Дорога або вiдокремлена проїзна частина, по якiй рух транспортних засобiв за всiєю шириною здiйснюється лише в одному напрямку.

 5.6 "Кiнець дороги з одностороннiм рухом".

 5.7.1 i 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннiм рухом". Вказують напрямок руху на перехрещуванiй дорозi, якщо на нiй органiзовано одностороннiй рух. Рух транспортних засобiв по цiй дорозi або проїзнiй частинi дозволяється лише у напрямку стрiлки.

 5.8 "Дорога iз смугою для руху маршрутних транспортних засобiв". Дорога, на якiй рух транспортних засобiв здiйснюється за встановленим маршрутом по спецiально вiдведенiй смузi назустрiч загальному потоку транспортних засобiв.

 5.9 "Кiнець дороги iз смугою для руху маршрутних транспортних засобiв".

 5.10.1 i 5.10.2 "Виїзд на дорогу iз смугою для руху маршрутних транспортних засобiв".

 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобiв". Смуга призначена лише для транспортних засобiв, що рухаються за встановленими маршрутами попутно iз загальним потоком транспортних засобiв.

 Дiя знака поширюється на смугу руху, над якою вiн встановлений. Дiя знака, що встановлений праворуч вiд дороги, поширюється на праву смугу руху.

 5.12 "Кiнець смуги для руху маршрутних транспортних засобiв".

 5.13 "Дорога з реверсивним рухом". Початок дiлянки дороги, на якiй по однiй або кiлькох смугах напрямок руху може змiнюватися на протилежний.

 5.14 "Кiнець дороги з реверсивним рухом".

 5.15 "Виїзд на дорогу з реверсивним рухом".

 5.16 "Напрямки руху по смугах". Показує кiлькiсть смуг на перехрестi i дозволенi напрямки руху по кожнiй з них.

 5.17.1 i 5.17.2 "Напрямок руху по смугах".

 5.18 "Напрямок руху по смузi". Показує дозволений напрямок руху по смузi.

 Знак 5.18 iз стрiлкою, що зображає поворот лiворуч iншим чином, нiж це передбачено цими Правилами, означає, що на даному перехрестi поворот лiворуч або розворот здiйснюється з виїздом за межi перехрестя направо i об'їздом клумби (роздiлювального острiвця) у напрямку стрiлки.

 5.19 "Використання смуги руху". Iнформує водiїв про використання смуги для руху тiльки певних видiв транспортних засобiв у зазначених напрямках.

 Якщо на знаковi зображено знак, який забороняє або дозволяє рух будь-яким транспортним засобам, рух цих транспортних засобiв по нiй вiдповiдно забороняється або дозволяється.

 5.20.1 - 5.20.3 "Початок додаткової смуги руху". Початок додаткової смуги руху на пiдйомi або смуги гальмування.

 Якщо на знаковi, встановленому перед додатковою смугою, зображено знак 4.16, водiй транспортного засобу, який не може продовжувати рух по основнiй смузi iз зазначеною або бiльшою швидкiстю, повинен перестроїтися на додаткову смугу руху.

 Знак 5.20.3 позначає початок додаткової смуги злiва або початок смуги гальмування перед перехрестям для повороту лiворуч або розвороту.

 5.21.1 i 5.21.2 "Кiнець додаткової смуги руху". Знак 5.21.1 указує на кiнець додаткової смуги або смуги розгону, 5.21.2 - на кiнець смуги, призначеної для руху в даному напрямку.

 5.22 "Прилягання смуги для розгону транспортних засобiв". Мiсце, де смуга для розгону прилягає до основної смуги руху на одному рiвнi з правого боку.

 5.23 "Прилягання додаткової смуги руху з правого боку". Вказує, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на дорозi з правого боку.

 5.24.1 i 5.24.2 "Змiна напрямку руху на дорозi з роздiлювальною смугою". Показує напрямок об'їзду закритої для руху дiлянки проїзної частини на дорозi з роздiлювальною смугою або напрямок руху для повернення на проїзну частину праворуч.

 5.25 "Смуга руху для аварiйної зупинки". Iнформує водiя про розташування смуги, спецiально пiдготовленої для аварiйної зупинки транспортних засобiв у разi вiдмови гальмової системи.

 5.26 "Мiсце для розвороту". Позначає мiсце для розвороту транспортних засобiв. Поворот лiворуч забороняється.

 5.27 "Зона для розвороту". Позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобiв. Поворот лiворуч забороняється.

 5.28.1 i 5.28.2 "Напрямок руху для вантажних автомобiлiв". Показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобiлiв i самохiдних машин.

 5.29.1 - 5.29.3 "Тупик". Дорога, що не має наскрiзного проїзду.

 5.30 "Рекомендована швидкiсть". Зона дiї знака поширюється до найближчого перехрестя.

 5.31 "Житлова зона". Iнформує про в'їзд на територiю, де дiють особливi умови дорожнього руху, передбаченi цими Правилами.

 5.32 "Кiнець житлової зони".

 5.33 "Пiшохiдна зона". Iнформує про особливостi i умови дорожнього руху, передбаченi цими Правилами.

 5.34 "Кiнець пiшохiдної зони".

 5.35.1 - 5.35.2 "Пiшохiдний перехiд". Знак 5.35.1 встановлюється праворуч вiд дороги на ближнiй межi переходу, а знак 5.35.2 - лiворуч вiд дороги на дальнiй межi переходу.

 5.36.1 i 5.36.2 "Пiдземний пiшохiдний перехiд".

 5.37.1 i 5.37.2 "Надземний пiшохiдний перехiд".

 5.38 "Мiсце для стоянки".

 5.39 "Зона стоянки". Визначає зону, де дозволена стоянка, за умов, що зазначаються на знаковi або додаткових табличках пiд ним.

 5.40 "Кiнець зони стоянки".

 5.41 "Мiсце зупинки автобуса".

 5.42 "Мiсце зупинки трамвая".

 5.43 "Мiсце зупинки тролейбуса".

 5.44 "Мiсце зупинки таксi".

 5.45 "Початок населеного пункту". Найменування i початок забудови населеного пункту, в якому дiють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

 5.46 "Кiнець населеного пункту". Мiсце, з якого на данiй дорозi втрачають чиннiсть вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

 Знаки 5.45 i 5.46 установлюються на фактичнiй межi забудови, яка прилягає до дороги.

 5.47 "Початок населеного пункту". Найменування i початок забудови населеного пункту, в якому на данiй дорозi не дiють вимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.

 5.48 "Кiнець населеного пункту". Кiнець населеного пункту, позначеного знаком 5.47.

 5.49 "Покажчик загальних обмежень швидкостi". Iнформує про загальнi обмеження швидкостi на територiї України.

 5.50 "Можливiсть використання дороги". Iнформує про можливiсть руху по гiрськiй дорозi, зокрема у разi переїзду через перевал, назва якого зазначається у верхнiй частинi знака. Таблички 1, 2 i 3 - змiннi. Табличка 1 червоного кольору з написом "Закрито" забороняє рух, зеленого з написом "Вiдкрито" - дозволяє. Таблички 2 i 3 бiлого кольору з написами i позначеннями на них - чорного. У разi коли проїзд вiдкрито, на табличках 2 i 3 вказiвки вiдсутнi, проїзд закрито - на табличцi 3 зазначається населений пункт, до якого дорога вiдкрита, а на табличцi 2 робиться напис "Вiдкрито до ...".

 5.51 "Попереднiй покажчик напрямкiв". Напрямок руху до вказаних на знаковi населених пунктiв та iнших об'єктiв. На знаках може бути нанесено зображення знакiв 3.2 - 3.8, 3.11 - 3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1 - 5.30, 5.61.1, 6.1 - 6.24, символи аеропорту, спортивнi та iншi пiктограми тощо. У нижнiй частинi знака 5.51 зазначається вiдстань вiд мiсця встановлення знака до перехрестя або початку смуги гальмування.

 Знак 5.51 використовується також для того, щоб указати на об'їзд дiлянок дорiг, на яких установлено один iз заборонних знакiв 3.15 - 3.19.

 5.52 "Попереднiй покажчик напрямку".

 5.53 "Покажчик напрямку". Iнформує про напрямок руху до зазначених на ньому пунктiв.

 5.54 "Покажчик напрямкiв". Iнформує про напрямки руху до зазначених на ньому пунктiв.

 На знаках 5.53 i 5.54 може бути зазначено вiдстанi до позначених на них об'єктiв (км), нанесено зображення знакiв 3.2 - 3.8, 3.11 - 3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1 - 5.30, 6.1 - 6.24, символи аеропорту, спортивнi та iншi пiктограми.

 5.55 "Схема руху". Маршрут руху на перехрестi в разi заборони окремих маневрiв або дозволенi напрямки руху на складному перехрестi.

 5.56 "Схема об'їзду". Маршрут об'їзду дiлянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.

 5.57.1 i 5.57.2 "Напрямок об'їзду". Напрямок об'їзду дiлянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.

 5.58.1 i 5.58.2. "Назва об'єкта". Назва об'єкта iншого, нiж населений пункт (вулиця, рiчка, озеро, перевал, визначне мiсце та iн.).

 5.59 "Покажчик вiдстаней". Вiдстань до населених пунктiв (км), розташованих на маршрутi.

 5.60 "Кiлометровий знак". Вiдстань вiд початку дороги (км).

 5.61.1 - 5.61.3 "Номер маршруту". Знаки 5.61.1 - номер, наданий дорозi (маршруту); 5.61.2, 5.61.3 - номер i напрямок дороги (маршруту).

 5.62 "Мiсце зупинки". Мiсце зупинки транспортних засобiв пiд час дiї заборонного сигналу свiтлофора (регулювальника) чи перед залiзничними переїздами, рух через якi регулюється свiтлофорами.

 Знаки 5.17.1 i 5.17.2 з вiдповiдною кiлькiстю стрiлок використовуються на дорогах, що мають три смуги i бiльше, коли в кожному напрямку налiчується неоднакова кiлькiсть смуг руху.

 За допомогою знакiв 5.17.1 i 5.17.2 iз змiнним зображенням органiзовується реверсивний рух.

 Знаки 5.16 i 5.18, що дозволяють поворот лiворуч з крайньої лiвої смуги, дозволяють i розворот з цiєї смуги.

 Дiя знакiв 5.16 i 5.18, встановлених перед перехрестям, поширюється на все перехрестя, якщо наступнi знаки 5.16 i 5.18, установленi на ньому, не дають iнших вказiвок.

 Дiя знакiв 5.31, 5.33 i 5.39 поширюється на всю позначену ними територiю.

 Окремi дворовi територiї знаками 5.31 i 5.32 не позначаються, але на таких територiях дiють вимоги роздiлу 26 цих Правил.

 Знаки 5.51 - 5.54, що встановленi поза населеним пунктом, мають> зелений або синiй фон, якщо вони встановленi вiдповiдно на автомагiстралi чи iншiй дорозi. Вставка на синьому або зеленому фонi означає, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здiйснюється вiдповiдно по дорозi iншiй, нiж автомагiстраль, чи по автомагiстралi. Знаки 5.51 - 5.54, якi встановленi в населеному пунктi, повиннi мати бiлий фон. Вставки на синьому або зеленому фонi означають, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здiйснюєтьсявiдповiдно по дорозi iншiй, нiж автомагiстраль, чи по автомагiстралi.

 alt

6. Знаки сервiсу

 6.1 "Пункт першої медичної допомоги".

 6.2 "Лiкарня".

 6.3 "Телефон для виклику аварiйної служби".

 6.4 "Вогнегасник".

 6.5 "Пункт технiчного обслуговування".

 6.6 "Пункт миття автомобiлiв".

 6.7 "Автозаправна станцiя".

 6.8 "Телефон".

 6.9 "Пункт довiдкової служби".

 6.10 "Пост ДАI".

 6.11 "Туалет.

 6.12 "Питна вода".

 6.13 "Ресторан або їдальня".

 6.14 "Кафе".

 6.15 "Мiсце вiдпочинку".

 6.16 "Готель або мотель".

 6.17 "Туристична база".

 6.18 "Кемпiнг".

 6.19 "Мiсце стоянки причепiв у кемпiнгу".

 6.20 "Дiлянка для табору автотуристiв i мiсце стоянки причепiв у кемпiнгу".

 6.21 "Будинки для вiдпочинку".

 6.22 "Початок пiшохiдного маршруту".

 6.23 "Пляж або басейн".

 6.24 "Визначнi мiсця".

 alt

7. Таблички до дорожнiх знакiв

 7.1.1 - 7.1.4 "Вiдстань до об'єкта". Указують: 7.1.1 - вiдстань вiд знака до початку небезпечної дiлянки, мiсця запровадження вiдповiдного обмеження або певного об'єкта (мiсця), розташованого попереду за ходом руху; 7.1.2 - вiдстань вiд знака 2.1 до перехрестя в тому разi, коли безпосередньо перед перехрестям установлено знак 2.2; 7.1.3 i 7.1.4 - вiдстань до об'єкта, що знаходиться осторонь вiд дороги.

 7.2.1 - 7.2.6 "Зона дiї". Указують: 7.2.1 - довжину небезпечної дiлянки, позначеної попереджувальними знаками, або зону дiї заборонних та iнформацiйно-вказiвних знакiв; 7.2.2 - зону дiї заборонних знакiв 3.34 - 3.37, а також довжину одного або декiлькох розташованих один за одним зупинкових майданчикiв; 7.2.3 - кiнець зони дiї знакiв 3.34 - 3.37; 7.2.4 - на те, що транспортний засiб знаходиться в зонi дiї знакiв 3.34 - 3.37; 7.2.5, 7.2.6 - напрямок i зону дiї знакiв 3.34 - 3.37 у разi заборони зупинки або стоянки вздовж однiєї сторони майдану, фасаду забудови та iн. У разi застосування разом iз заборонними знаками таблички зменшують зону дiї знакiв.

 7.3.1 - 7.3.3 "Напрямок дiї". Показують напрямки дiї знакiв, розташованих перед перехрестям, або напрямки руху до позначених об'єктiв, що розташованi безпосередньо бiля дороги.

 7.4.1 - 7.4.7 "Час дiї". Табличка 7.4.1 - суботнi, недiльнi i святковi днi, 7.4.2 - робочi днi, 7.4.3 - днi тижня, 7.4.4 - 7.4.7 - днi тижня i час доби, протягом яких дiє знак.

 7.5.1 - 7.5.8 "Вид транспортного засобу". Указують вид транспортного засобу, на який поширюється дiя знака. Табличка 7.5.1 поширює дiю знака на вантажнi автомобiлi (у тому числi з причепом) з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, 7.5.3 - на легковi автомобiлi, а також вантажнi автомобiлi з дозволеною максимальною масою до 3,5 т.

 7.6.1 - 7.6.5 "Спосiб поставлення транспортного засобу на стоянку". Указують: 7.6.1 - всi транспортнi засоби повиннi бути поставленi на стоянку на проїзнiй частинi вздовж тротуару, 7.6.2 - 7.6.5 - спосiб поставлення легкових автомобiлiв i мотоциклiв на стоянцi бiля тротуару та з його використанням. У населених пунктах, де стоянка дозволена на лiвому боцi вулицi, можуть бути застосованi таблички 7.6.1 - 7.6.5 iз дзеркальним зображенням символiв.

 7.7 "Стоянка з непрацюючим двигуном". Указує, що на стоянцi, позначенiй знаками 5.38 або 5.39, дозволяється залишати транспортнi засоби лише з непрацюючим двигуном.

 7.8 "Напрямок головної дороги". Напрямок головної дороги на перехрестi. Застосовується iз знаками 2.1 - 2.3.

 7.9 "Смуга руху". Визначає смугу руху, на яку поширюється дiя знака або свiтлофора.

 7.10 "Кiлькiсть поворотiв". Застосовується iз знаками 1.3.1 i 1.3.2, якщо поворотiв три i бiльше. Кiлькiсть поворотiв може безпосередньо позначатись i на знаках 1.3.1 i 1.3.2.

 7.11 "Поромна переправа". Вказує на наближення до поромної переправи i застосовується iз знаком 1.8.

 7.12 "Ожеледиця". Означає, що дiя знака поширюється на зимовий перiод часу, коли проїзна частина може бути слизькою.

 7.13 "Вологе покриття". Вказує, що дiя знака поширюється на перiод, коли покриття проїзної частини вологе чи мокре.

 Таблички 7.12 i 7.13 застосовуються iз знаками 1.13, 1.38, 1.39, 3.1 - 3.4, 3.6 - 3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31.

 7.14 "Платнi послуги". Вказує, що послуги надаються лише за плату.

 7.15 "Мiсце для огляду автомобiлiв". Означає, що на майданчику, позначеному знаками 5.38 або 6.15, є естакада або оглядова канава.

 7.16 "Слiпi пiшоходи". Вказує, що пiшохiдним переходом користуються слiпi громадяни. Застосовується iз знаками 1.32, 5.35.1, 5.35.2 i свiтлофорами.

 7.17 "Iнвалiди". Вказує, що дiя знака 5.38 поширюється лише на мотоколяски i автомобiлi, на яких установлено розпiзнавальний знак "Iнвалiд" вiдповiдно до вимог цих Правил.

 7.18 "Крiм iнвалiдiв". Вказує, що дiя знака не поширюється на мотоколяски i автомобiлi, на яких установлено розпiзнавальний знак "Iнвалiд" вiдповiдно до вимог цих Правил. Застосовується iз знаками 3.1, 3.34 - 3.38.

 7.19 "Обмеження тривалостi стоянки". Визначає максимальну тривалiсть перебування транспортного засобу на стоянцi, позначенiй знаками 5.38 i 5.39.

 7.20 "Дiє вiд ...". Вказує дату (день, мiсяць, рiк), з якої набувають чинностi вимоги дорожнього знака. Табличка встановлюється за 14 днiв до початку дiї знака i знiмається через мiсяць пiсля того, як почав дiяти знак.

 Таблички розмiщуються безпосередньо пiд знаками, з якими вони застосовуються. Таблички 7.2.2 - 7.2.4, 7.8 у разi розташування знакiв над проїзною частиною, узбiччям або тротуаром, розмiщуються збоку вiд знакiв.

alt

依恋社区影院_中国熟妇露脸videos_四虎影视永久无码观看_女同免费毛片在线播放